Výsledky vyhľadávania

 1. Heslobanky medzinárodné
  Heslo anglickyinternational banks
  Ekokód339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 247  : Banky, na ktorých kapitále sa podieľa viac štátov a ktoré majú medzinárodný (nezasahujú do vnútorných právomocí členských štátov) alebo nadnárodný charakter (inštitúcie, ktoré preberajú určité národné právomoci členských štátov - napr. riadenie devízovej politiky a pod.) Riadia sa medzinárodným verejným právom, alebo právom Shari`ah, alebo islamským právom.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (61) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (43) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslobloky menové
  Heslo anglickymonetary blocks
  Ekokód339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslodolarizácia
  Heslo anglickydollarisation
  Ekokód339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (20) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. HesloEurópska banka pre obnovu a rozvoj
  Heslo anglickyEuropean Bank for Reconstruction and Development
  Ekokód339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Pozri miestoEBRD - EBOR
  Zdroj overenia údajovhttp://www.ebrd.com  : Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) je medzinárodná finančná inštitúcia so sídlom v Londýne. Vznikla na základe Zmluvy o založení EBOR podpísanej v Paríži 29. mája 1990. Cieľom EBOR je podpora transformácie na trhovo orientované ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré sa hlásia a uplatňujú princípy demokracie a pluralizmu. V súčasnosti EBOR formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, kapitálovým vstupom a garanciami podporuje konkurenčnú a súkromnú hospodársku činnosť v 27 krajinách strednej Európy a Pobaltia, južnej a východnej Európy a Spoločenstva nezávislých štátov. Akcionármi EBOR je 60 členských krajín (vrátane 27 recipientských), Európske spoločenstvo a Európska investičná banka. Celková výška upísaného kapitálu je 20 mld. EUR, z toho 5 mld. EUR predstavuje splatený kapitál a zvyšných 15 mld. EUR je splatných na požiadanie.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (78) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. HesloEurópska centrálna banka
  Heslo anglickyEuropean Central Bank
  Ekokód339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Pozri miestoECB
  Zdroj overenia údajovhttp://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=107  : ECB vznikla 1. júna 1998, je jednou z najmladších centrálnych bánk a je centrálnou bankou pre 12 krajín eurozóny. Prvou základnou úlohou ktorú plnila s centrálnymi bankami členských krajín eurozóny bolo vytvorenie Eurosystému a zavedenie novej spoločnej meny. Prvoradou úlohu ECB je zabezpečenie stability eura, predovšetkým z hľadiska jeho kúpnej sily.ECB zabezpečuje stabilitu spoločnej meny v 12 krajinách s rôznou históriou, kultúrou a ekonomickým zázemím.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (90) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (162) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (53) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. HesloEurópska investičná banka
  Heslo anglickyEuropean Investment Bank
  Ekokód339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Pozri miestoEIB
  Zdroj overenia údajovhttp://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=111  : Európska investičná banka (EIB) v Luxemburgu je jedna z najväčších finančných inštitúcií na svete. Je to jeden z orgánov EÚ, ktorý podporuje prácu únie. Bola založená v roku 1957 ako úverová banka s úlohou podporovať hospodárske a sociálne väzby a harmonický rozvoj v EÚ.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (42) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. HesloEurópska menová únia
  Heslo anglickyEuropean Monetary Union
  Ekokód339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Pozri miestoEMÚ
  Zdroj overenia údajovhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pska_menov%C3%A1_%C3%BAnia  : Európska menová únia je únia európskych štátov, ktorej cieľom je koordinovať ekonomickú politiku a umožniť zavedenie jednotnej meny Euro. EMÚ prešla tromi výraznými štádiami, pričom v každom mala vytýčený cieľ: zrušenie obmedzení pohybu kapitálu zriadenie Európskeho menového inštitútu a Európskej centrálnej banky a zavedenie jednotnej meny Euro.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (158) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (256) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (68) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloeurozóna
  Heslo anglickyeurozone
  Ekokód339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 142  : Regionálna oblasť členských štátov EÚ, ktoré v súlade so zmluvou prijali euro ako jednotnú menu a v ktorej za výkon jednotnej menovej politiky zodpovedá Rada guvernérov ECB.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (522) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (534) - ČLÁNKY
  (13) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (131) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslointegrácia menová
  Heslo anglickymonetary integration
  Ekokód339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 254  : Zjednocovanie menového systému určitých štátov do spoločného menového systému, ktoré môže vyústiť do jednotnej menovej politiky s jednotnou menou. Uskutočňuje sa v niektorých integračných zoskupeniach.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (70) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (115) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (47) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. HesloMedzinárodný menový fond
  Heslo anglickyInternational Monetary Fund
  Ekokód339.73 - Organizácie pre medzinárodný platobný styk
  Pozri miestoIMF - MMF
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 252  : Nadnárodná peňažná inštitúcia OSN, resp. medzinárodná peňažná inštitúcia v širšom zmysle, ktorá určitým spôsobom na seba preberá mnohé prvky z kompetencie jednotlivých štátov. Je centrom medzinárodného menového systému, za ktorého fungovanie zodpovedá a fórom medzinárodnej menovej spolupráce a porozumenia. Riadi sa Dohodou o Medzinárodnom menovom fonde, ktorá bola podpísaná na Medzinárodnej menovej a finančnej konferencii v Brettone-Woodse, štát New Hampshire, 22.7.1944 a nadobudla platnosť 27.12.1945.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (91) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (98) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (401) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (343) - KNIHY
  (6) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo