Výsledky vyhľadávania

 1. PONGRÁCZOVÁ, Eva et al. Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0112/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. Recenzenti: Zuzana Brinčíková, Erika Ľapinová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 15 s. VEGA 1/0112/13.

 2. JURČOVÁ, Renáta. Komparácia systémov zdravotníctva Slovenskej republiky a Veľkej Británie : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 68 s.
  kniha

  kniha


 3. ADAMEČKO, Michal. Finančná stabilizácia a následná transformácia nemocníc : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 61 s.
  kniha

  kniha


 4. KOVÁČOVÁ, Lucia. Fungovanie a hospodárenie zdravotnej poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha


 5. MORAVČÍKOVÁ, Simona. Zdravotné poistenie na Slovensku a možnosti jeho modifikácie : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 64 s.
  kniha

  kniha


 6. MINÁRIKOVÁ, Alžbeta. Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva SR : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 58 s.
  kniha

  kniha


 7. ONDRUŠEKOVÁ, Miriama. Vybrané determinanty zdravia vo väzbe na rizikové správanie obyvateľstva : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 43 s.
  kniha

  kniha


 8. SIVÁKOVÁ, Monika. Tretí sektor vo vzťahu k rómskej komunite : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 42 s.
  kniha

  kniha


 9. TEPLÁ, Karina. Socioekonomické determinanty zdravia a ich vplyv na nákladovosť v zdravotníctve SR : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 48 s.
  kniha

  kniha


 10. KUSENDOVÁ, Petra. Systém zdravotnej starostlivosti vo vybranej krajine : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 54 s.
  kniha

  kniha