Výsledky vyhľadávania

 1. PONGRÁCZOVÁ, Eva et al. Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0112/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. Recenzenti: Zuzana Brinčíková, Erika Ľapinová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 15 s. VEGA 1/0112/13.

 2. PECHOVÁ, Michaela et al. Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na kvalitu života : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0086/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Recenzenti: Eva Rievajová, Lucia Géczová. 1. vyd. Bratislava, 2014. 13 s. VEGA 1/0086/12.

 3. PECHOVÁ, Michaela. Regulating of Reimbursement Prices of Drugs in the Slovak Republic. In International Academic Conference. 13th International Academic Conference : proceedings, Antibes, France, 15.-18.9.2014 [elektronický zdroj]. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2014. ISBN 978-80-87927-05-2, pp. 408-414. Dostupné na : <http://iises.net/proceedings/13th-international-academic-conference-antibes/table-of-content>
  článok

  článok


 4. PECHOVÁ, Michaela. Sociálna kohézia z pohľadu zmien systému zdravotného poistenia v SR. In Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti : recenzovaný nekonferenčný zborník [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3811-4, s. 78-83 [CD-ROM].
  článok

  článok


 5. PECHOVÁ, Michaela. Program za zlepšenie podmienok začleňovania znevýhodnených uchádzačov na trh práce. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 344-352 CD-ROM. VEGA 1/0112/13.
  článok

  článok


 6. JURČOVÁ, Renáta. Komparácia systémov zdravotníctva Slovenskej republiky a Veľkej Británie : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 68 s.
  kniha

  kniha


 7. ADAMEČKO, Michal. Finančná stabilizácia a následná transformácia nemocníc : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 61 s.
  kniha

  kniha


 8. KOVÁČOVÁ, Lucia. Fungovanie a hospodárenie zdravotnej poisťovne : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 69 s.
  kniha

  kniha


 9. MORAVČÍKOVÁ, Simona. Zdravotné poistenie na Slovensku a možnosti jeho modifikácie : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 64 s.
  kniha

  kniha


 10. MINÁRIKOVÁ, Alžbeta. Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva SR : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 58 s.
  kniha

  kniha