Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. FONOSOVÁ, Dominika. Spotrebiteľské správanie generácií slovenských spotrebiteľov : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. JANOŠKO, Tobiáš. Tvorba stratégie vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Terézia Barlašová. Košice, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. KOLESÁR, Samuel. Manažment inovačnej aktivity podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. KOLINČÁKOVÁ, Gabriela. Determinanty trvalo udržateľnej spotreby : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2021. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. MADÁROVÁ, Zuzana. Aplikácia selekčnej analýzy pri výbere zahraničného trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Terézia Barlašová. Košice, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. MAKULOVÁ, Alexandra. Hodnotenie kvality systému manažérstva v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Mizla. Košice, 2021. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. MESAROŠ, Peter. Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2021. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. NAGYOVÁ, Zuzana. Rozvoj alternatívnych foriem zamestnávania : bakalárska práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2021. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. STRAKOVÁ, Frederika. Determinanty výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha