Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 4x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. KANCA, Michal. Manažérstvo výroby vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 3. KANCÍROVÁ, Erika. Hodnotenie strategickej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2019. 84 s.
  kniha

  kniha

 4. KASZONYI, Peter. Spoločenská zodpovednosť podniku ako zdroj konkurenčnej výhody : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2019. 90 s.
  kniha

  kniha

 5. KUNOVÁ, Fanni. Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. LIPTÁKOVÁ, Nikola. Aplikácia moderných nástrojov manažérstva kvality v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 7. LUKÁČOVÁ, Alexandra. Využitie exportných príležitostí MSP pôsobiacich vo východoslovenskom regióne : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 8. MARSCHALLOVÁ, Renáta. Návrh opatrení na zlepšenie nakladania s odpadmi vo vybranej lokalite : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. SOPKOVÁ, Veronika. Žena na pozícii manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. TÓTHOVÁ, Nikoleta. Účtovanie environmentálnych podnikových nákladov a výnosov : diplomová práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha