Výsledky vyhľadávania

 1. JAMNICKÝ, Peter. Klastre v kontexte regionálneho rozvoja. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-11] CD-ROM.
  článok

  článok

 2. JAMNICKÝ, Peter. Dosahovanie synergického efektu pri podnikaní prostredníctvom klastrov. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 164-180. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok

 3. HOLOVOVÁ, Dominika. Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Jamnický. Bratislava, 2016. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. SPIŠÁKOVÁ, Petra. Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Jamnický. Bratislava, 2016. 59 s.
  kniha

  kniha

 5. DZURÁK, Adam. Efektívne vedenie zamestnancov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Jamnický. Bratislava, 2016. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. MOJTO, Viliam. Outsourcing podnikových činností vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Jamnický. Bratislava, 2016. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. VOZÁROVÁ, Natália. Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Jamnický. Bratislava, 2016. 50 s.
  kniha

  kniha

 8. IVANIČ, Jakub. Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Jamnický. Bratislava, 2016. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. HEŠŠOVÁ, Zuzana. Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Jamnický. Bratislava, 2016. 57 s.
  kniha

  kniha

 10. JANTOLÁKOVÁ, Denisa. Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Jamnický. Bratislava, 2016. 58 s.
  kniha

  kniha