Výsledky vyhľadávania

 1. TEPLICKÁ, Katarína. Nový prístup k riadeniu nákladov v podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 8-12.
  článok

  článok


 2. TEPLICKÁ, Katarína. Princípy starostlivosti o zákazníka a ich vplyv na tvorbu zisku podniku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 1, s. 24-32.
  článok

  článok


 3. TEPLICKÁ, Katarína. Pohľad na manažment výkonnosti a výsledky celosvetových prieskumov o manažmente výkonnosti. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 2, s. 31-39.
  článok

  článok


 4. TEPLICKÁ, Katarína. Kvalita v procese údržba – predpoklad znižovania nákladov a získavania konkurenčnej výhody. In Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti. Medzinárodná konferencia k svetovému dňu kvality. Kvalita ako predpoklad rastu a konkurencieschopnosti : zborník anotácií prednášok : zborník príspevkov účastníkov konferencie : 23. ročník medzinárodnej konferencie k svetovému dňu kvality : 20. a 21. októbra 2016, Stará Lesná, Vysoké Tatry [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre kvalitu, 2017. ISBN 978-80-972609-0-3, s. 95-101 online.
  článok

  článok


 5. TEPLICKÁ, Katarína. Uplatnenie manažmentu výkonnosti na Slovensku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 4, s. 4-11.
  článok

  článok


 6. TEPLICKÁ, Katarína. Nákladová analýza a optimalizácia nákladov s cieľom dosahovania zisku. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2016. ISSN 2453-8167, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1-7.
  článok

  článok


 7. TEPLICKÁ, Katarína - DAUBNER, Michal. Meranie výkonnosti prístupom balanced scorecard. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 28, s. 63-72.
  článok

  článok


 8. TEPLICKÁ, Katarína - DAUBNER, Michal - AUGUSTÍNOVÁ, Edita. Analýza príčinných vzťahov medzi vybranými faktormi v procese riadenia výkonnosti slovenských priemyselných podnikov. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 5, s. 504-523.
  článok

  článok


 9. ČULKOVÁ, Katarína - TAUŠOVÁ, Marcela - TEPLICKÁ, Katarína. The Cost accouting information system in conditions of Slovak enterprises. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2015. ISSN 1338-6468, 2015, č. 2, s. 48-57. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211700/2015_02_ita.pdf>
  článok

  článok


 10. TEPLICKÁ, Katarína. Vplyv legislatívnych nástrojov na podporu a kvalitu podnikateľského prostredia. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2015. ISSN 1335-9746, 2015, roč. 14, č. 34, s. 7-15.
  článok

  článok