Výsledky vyhľadávania

 1. KUBIČKOVÁ, Viera - ČUKANOVÁ, Miroslava - BENEŠOVÁ, Dana. The Impact of Socio - Technological Changes on Service. In New Trends in the Economic Systems Management in the Context of Modern Global Challenges : Collective Monograph. - Sofia : VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. ISBN 978-954-8590-85-3, pp. 59-81 online [1,1 AH]. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok

 2. BENEŠOVÁ, Dana - KUBIČKOVÁ, Viera - PRVÁKOVÁ, Miroslava. Open Innovation Model in the Knowledge Intensive Business Services in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2020, vol. 8, no. 2, pp. 1340-1358 online. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok

 3. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Vplyv inovačného prostredia ekonomiky na cestovný ruch. In Súčasnosť cestovného ruchu v trajektórii budúcnosti. - Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2020. ISBN 978-80-88356-05-9, s. 29-56 [1,796 AH] online.
  článok

  článok

 4. LIFENKO, Karyna. Technologické inovácie v produkcii služieb cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. PRÍKOPOVÁ, Jana. Inovatívne formy podnikania v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 6. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Impact of Innovative Background of the Economy on Performance and Competitiveness in the Tourism Industry. - Registrovaný: Scopus. In African journal of hospitality tourism and leisure. - Helderkruin : [Central University of Technology]. ISSN 2223-814X, 2020, vol. 9, no. 2, pp. 1-13 online. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok

 7. GÁLL, Jozef - ÖZOĞLU, Martina. Využitie klasickej lineárnej regresie v analýze závislosti tržieb od návštevnosti v cestovnom ruchu. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 36-42 online. I-20-107-00, KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 8. HULA, Róbert. Neuromarketing ako súčasť spotrebiteľskej neurovedy. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 70-78 online.
  článok

  článok

 9. JUHÁS, Henrich. Systém registrovaného vývozcu ako nový nástroj ochrany obchodu v hospodárskych vzťahoch Európskej únie s tretími krajinami. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 110-118 online.
  článok

  článok

 10. JANKOVIČ, Michal. Predaj elektromobilov vo svete a na Slovensku. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 89-98 online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok