Výsledky vyhľadávania

 1. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Asymmetric Retail Gasoline and Diesel Price Reactions in Slovak Market. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 2, s. 115-133 online. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 2. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Are Slovak Retail Gasoline and Diesel Price Reactions on Crude Oil Changes Asymmetric? - Registrovaný: Web of Science. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1804-8765, 2020, vol. 100, no. 2, pp. 138-153 online. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 3. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Is There Rockets and Feathers Effect Between Crude Oil Prices and Port Fuel Prices or Between Port Fuel Prices and Retail Fuel Prices? In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 326-332. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 4. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Odhad elasticity substitúcie vstupov pomocou panelových údajov pre rôzne krajiny. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4774-1, s. 122-127 online. VEGA 1/0294/18, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 5. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Odhad elasticity substitúcie vstupov pre rôzne krajiny sveta. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 327-335 online. VEGA 1/0294/18, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 6. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Odhad elasticity substitúcie vstupov pre rôzne krajiny sveta. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 26.
  článok

  článok

 7. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Rockets and Feathers Effect in Slovak Gasoline and Diesel Markets. In MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6, s. 303-307 online. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 8. LAUKOVÁ, Diana. Dynamická analýza spotreby obyvateľstva SR : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Analysis of Asymmetry in Slovak Gasoline and Diesel Retail Market. In Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch inNOVAtion conference. Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch inNOVAtion Conference : 12-14 September, 2019, Rovinj, Croatia. - Zagreb : Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji "IRENET", 2019. ISSN 1849-7950, 2019, vol. 5, no. 1, pp. 359-366. VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 10. LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - SZOMOLÁNYI, Karol. Bayesovský odhad vektorovo autoregresných modelov v R. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII. Medzinárodný vedecký seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4617-1, s. 127-136 CD-ROM. VEGA 1/0294/18, VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok