Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie. Recenzenti: Peter Knapik, Zuzana Silná. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 304 s. [27,62 AH]. Economics. VEGA 1/0897/20, VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-89710-51-5. [Počet ex. : 32, z toho voľných 24, prezenčne 3]
 2. TIBENSKÁ, Simona. Zmeny zahraničnoobchodnej politiky Chorvátska po vstupe do EÚ a ich dopad na zahraničný obchod krajiny : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. KENDER, Roman. Analýza vplyvu dumpingového dovozu na priemysel SR - vybraný antidumpingový prípad : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 94 s.
  kniha

  kniha

 4. MUSILOVÁ, Zuzana. Ochrana proti dumpingovým dovozom v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. PAVLINOVÁ, Nikola. Európska únia a riešenie sporov vo WTO : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 44 s.
  kniha

  kniha

 6. GANDŽALA, Pavol. Ochrana proti dumpingovým dovozom v USA : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 39 s.
  kniha

  kniha

 7. RUŽEKOVÁ, Viera. [Alternatívy vývoja európskej integrácie]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 31, s. 484-486. Recenzia na: Alternatívy vývoja európskej integrácie / Zuzana Kittová a kolektív ; recenzentky: Viera Gavaľová, Anna Ďurfina ; editorky: Zuzana Kittová, Denisa Čiderová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3892-3.
  článok

  článok

 8. PÁSZTOROVÁ, Janka. [Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 26, s. 298-300. Recenzia na: Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky / Viera Ružeková, Elena Kašťáková, Zuzana Silná ; recenzenti: Peter Knapik, Martin Líner. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3791-9.
  článok

  článok

 9. RUŽEKOVÁ, Viera - DRÁB, Ján. Zhodnotenie súčasného stavu zásobovania SR zemným plynom. In Analýza energetického auditu - optimalizácia energetického mixu so zreteľom na ekonomické záujmy slovenskej firmy : záverečná správa z projektu inštitucionálneho výskumu č. 1/KMO/OF/2014 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3938-8, s. 49-84.
  článok

  článok

 10. BALÁŽ, Peter - HARVÁNEK, Lukáš. Uhlie a jeho pozícia v rozvojovej stratégii EÚ (SR). In Analýza energetického auditu - optimalizácia energetického mixu so zreteľom na ekonomické záujmy slovenskej firmy : záverečná správa z projektu inštitucionálneho výskumu č. 1/KMO/OF/2014 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3938-8, s. 7-28.
  článok

  článok