Výsledky vyhľadávania

 1. KITA, Jaroslav et al. Nákup a predaj : praktikum. Recenzentky: Viera Čihovská, Iveta Šimberová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 150 s. [5,387 AH]. VEGA 1/0039/11, KEGA 024EU-4/2012. ISBN 978-80-225-3506-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 2. ORESKÝ, Milan. Teoretické a praktické aspekty nákupu na trhu podnikateľských subjektov a model nákupu v podniku : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: 3.3.10 Obchod a marketing. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 90 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3345-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 3. KITA, Pavol. Teoretické a praktické aspekty predaja na trhu výrobnej sféry : habilitačná prednáška : odbor habilitovania: 3.3.10 Obchod a marketing. Bratislava, 2010. 84 s. [4,073 AH]. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-2947-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 4. ŠIMBEROVÁ, Iveta. Nové výzvy pro strategické marketingové řízení podniku. In Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a podnikania PEVŠ. - Bratislava ; Bratislava : Fakulta ekonómie a podnikania : Fakulta ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy, 2010. ISSN 1337-4990, 2010, roč. 4, č. 1, s. 58-71.
  článok

  článok

 5. ŠIMBEROVÁ, Iveta. Výzkum implementace tržní orientace - aplikace modelu soupeřících hodnot (OCAI). In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2009. ISSN 1211-5622, 2009, roč. 19, č. 4, s. 11-13.
  článok

  článok

 6. ŠIMBEROVÁ, Iveta. Stakeholder relationship management - potencial of company offers innovation. In Nové prístupy k riadeniu ponuky podnikov a jazyková výchova ekonomických odborníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie vydaný pri príležitosti roka interkultúrneho dialógu Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2621-0, s. 202-214.
  článok

  článok

 7. ŠIMBEROVÁ, Iveta. Vztahy se stakeholdery v soudobých marketingových koncepcích. In Trendy ekonomiky a managementu : vědecký časopis. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2008. ISSN 1802-8527, 2008, roč. 2, č. 2, s. 71-80.
  článok

  článok

 8. FRANKOVÁ, Emilie - LUKÁŠOVÁ, Růžena - ŠIMBEROVÁ, Iveta. Organizační kultura českých firem : vztah mezi organizačními hodnotami a normami chování. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2005. ISBN 80-225-2107-8, s. 191-198.
  článok

  článok

 9. ŠIMBEROVÁ, Iveta. Aplikace statistických metod v marketingovém výzkumu. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní : 7. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2001. ISBN 80-225-1382-2, s. 391-365.
  článok

  článok