Výsledky vyhľadávania

 1. BACHÁR, Vladislav et al. New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. Recenzenti: Milan Šikula, Vladimír Slavík, Ignác Prno. Trenčín : Institute of Applied Management, 2012. ISBN 978-80-89600-02-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 2. Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Medzinárodný vedecký seminár. Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011 [elektronický zdroj]. Výkonná redaktorka Mária Tokárová. Bratislava : crr, 2011. CD-ROM [435 s.]. ISBN 978-80-8137-001-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. ČAJKA, Peter - KONIAR, Tomáš. Klastre a klastrové iniciatívy v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 60-71.
  článok

  článok

 4. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : crr, 2010. CD-ROM [805 s.]. ISBN 978-80-970495-4-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. VLČKOVÁ, Viera - IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Obyvateľstvo a urbánna dimenzia formovania ľudského kapitálu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 164 s. [9,884 AH]. VEGA 1/4643/07. ISBN 978-80-225-2852-8. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 3]
 6. ČAJKA, Peter. Rozvoj Slovenska v kontexte poznatkovo - orientovanej spoločnosti. In Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja : rozvoj Slovenska v kontexte európskych vývojových trendov. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-89143-69-6, s. 287-300.
  článok

  článok

 7. ČAJKA, Peter - RÝSOVÁ, Lucia. Regionálny rozvoj a regionálna politika v kontexte poznatkovo-orientovanej spoločnosti. Zvolen : Bratia Sabovci, s.r.o., 2008. 239 s. ISBN 978-80-89241-20-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. KOSÍR, Igor et al. Zlepšovanie systémových predpokladov na efektívnejšiu realizáciu výhod členstva SR v EÚ na regionálnej úrovni : vedecká recenzovaná monografia č. 6 na záverečnú oponentúru grantového projektu VEGA č. 1/2640/05 (evid. č. 141) 2005-2007 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 121 s. VEGA 1/2640/05. ISBN 978-80-225-2460-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. ČAJKA, Peter. Teoretické prístupy k štúdiu regionálneho vývoja. In Medzinárodné vzťahy na prahu 3. tisícročia : rozširovanie EÚ ako míľnik? - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1562-0, s. 20-24.
  článok

  článok