Výsledky vyhľadávania

 1. ČOREJOVÁ, Tatiana et al. Akademické podnikanie a typológia akademických spin-off firiem. In UNIREG - Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4553-2, s. 80-105. APVV-4-0512, VEGA 1/0125/18, VEGA 1/0087/18.
  článok

  článok

 2. GÚČIK, Marián et al. Marketing podnikov cestovného ruchu. Recenzovali: Mária Rostášová, Milota Vetráková. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 248 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-812-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. LESÁKOVÁ, Dagmar. Consumption : in the period of unemployment and retirement. Reviewers: Mária Rostášová, Dana Simova. 1st ed. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 125 s. [6,25 AH]. VEGA 1/0224/15. ISBN 978-80-7552-901-5.
 4. ŠIPIKAL, Miroslav - PISÁR, Peter. Regionálna a sektorová dimenzia podpory inovácií zo zdrojov Európskej únie. Recenzenti: Milan Buček, Mária Rostášová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 125 s. [8,51 AH]. VEGA 1/0098/15. ISBN 978-80-225-4460-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. BUČEK, Milan et al. Kreatívna ekonomika - národohospodárske a regionálne podmienky a stimuly : KRENAR. Recenzenti: Július Alexy, Jan Malinovský. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 334 s. ISBN 978-80-225-3954-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. KUČEROVÁ, Jana. Plánovanie a politika v cieľových miestach cestovného ruchu. Recenzenti: Mária Rostášová, Marián Gúčik. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2015. 129 s. Studia oeconomica, 47. ISBN 978-80-557-0871-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. ŠTOFKOVÁ, Zuzana - ROSTÁŠOVÁ, Mária. Výskum kvality života vo väzbe na program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2013. ISSN 1337-0839, 2013, roč. 7, č. 1, s. 20-28.
  článok

  článok

 8. ČOREJOVÁ, Tatiana et al. Regional dimensions of knowledge processes in the sectors of transport and logistics and ICT in the Žilina region. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2013. ISSN 1335-4205, 2013, vol. 15, no. 2, s. 25-33. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174581/2_2013en.pdf>
  článok

  článok

 9. LESÁKOVÁ, Dagmar. Aktuálne trendy doktorandského štúdia v SR. Recenzenti Mária Rostášová, Dušan Šimo. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 74 s. [3,8 AH]. KEGA 001EU-4/2011. ISBN 978-80-225-3411-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. ROSTÁŠOVÁ, Mária - CHRENKOVÁ, Anna. Diagnostika rizík podnikania vo sfére kreatívneho priemyslu. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník príspevkov zo VI. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 12. – 13. apríl 2012. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. ISBN 978-80-554-0502-5, s. 409-420.
  článok

  článok