Výsledky vyhľadávania

 1. DOVÁĽOVÁ, Gabriela et al. Analysis of the Impact of the CETA Trade Agreement between the EU and Canada on the Slovak Economy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 8, s. 771-797. VEGA 2/0109/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 2. ADAMČÍKOVÁ, Eva. Globálne hodnotové reťazce a obchodovanie Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 3. LÁBAJ, Martin et al. Market Structure and Competition in the Healthcare Industry. In European Journal of Health Economics. - Berlin : Springer. ISSN 1618-7601, 2018, vol. 19, no. 8, pp. 1087-1110 online. ITMS 26140230005, 2014-10-15-005.
  článok

  článok


 4. MEDVECOVÁ, Miroslava. Globálny výrobný reťazec automobilového priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 5. SUCHÝ, Martin. Vplyv zahraničného obchodu a zahranično-obchodných dohôd na vybrané makroekonomické ukazovatele Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha


 6. VITÁLOŠ, Matej. Deindustrializácia a národohospodársky význam spracovateľského priemyslu pre zamestnanosť v krajinách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha


 7. MOTOLOVÁ, Veronika. Príjmové nerovnosti na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 8. LÁBAJ, Martin. Únik kapitálu z regiónu Strednej a Východnej Európy: širší kontext problematiky. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 3, s. 26-28 online. APVV-15-0666.
  článok

  článok


 9. LÁBAJ, Martin - ŠVARDOVÁ, Viktória. Bez investícií do robotizácie európsku špičku v produktivite nedobehneme. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 3, s. 10-14 online. APVV-15-0765.
  článok

  článok


 10. LÁBAJ, Martin. Produktivita, mzdové náklady a jednotkové náklady práce spracovateľského priemyslu v medzinárodnom porovnaní. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 1, s. 14-17 online. APVV 15-0765.
  článok

  článok