Výsledky vyhľadávania

 1. HELMOVÁ, Milena. Účinné stratégie a taktiky pre obchodné rokovanie. Recenzenti: Hana Borsuková, Eva Janíčková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 106 s. [5,88 AH]. ISBN 978-80-225-3608-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 2. ADAMCOVÁ, Silvia. Linguistische Fachbegriffe. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 70 s. [2,585 AH]. ISBN 978-80-225-3165-8. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 3. BORSUKOVÁ, Hana - KRAMÁROVÁ, Michaela. Inovatívny prístup k didaktickej interpretácii. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2010. ISSN 1337-9321, 2010, roč. 2, č. 3, s.16-27.
  článok

  článok

 4. BORSUKOVÁ, Hana. Viacslovné termíny ako relevantná súčasť odbornej slovnej zásoby. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - [Sládkovičovo] : Ústav jazykov a odbornej komunikácie, Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2010. ISSN 1337-9321, 2010, roč. 2, č. 3, s. 7-15.
  článok

  článok

 5. Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach. Medzinárodná konferencia. Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach : zborník príspevkov : 3. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov : Trnava 27. september 2010 [elektronický zdroj]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-8082-400-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. KUNOVSKÁ, Ingrid. Úloha médií vo vyučovaní interkultúrnych reálií : dizertačná práca. Škol. Hana Borsuková. Bratislava, 2009. 175 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku. Národná konferencia. Ohlasy na maturitnú skúšku v anglickom jazyku : zborník príspevkov z národnej konferencie učiteľov anglického jazyka [elektronický zdroj]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8082-299-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. JURČÁKOVÁ, Eva - KONTRÍKOVÁ, Iveta - BORSUKOVÁ, Hana. Landeskunde : die deutschsprachigen Länder und die Slowakei aus interkultureller Sicht. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2007. 89 s. ISBN 978-8083-360-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. BORSUKOVÁ, Hana. Sociokultúrny kontext v cudzojazyčnej edukácii euromanažérov. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2005. ISSN 1335-2571, 2005, roč. 8, č. 1, s. 27-28. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/13/acta_oeconomica_et_informatica/obsah/2005/1/>
  článok

  článok