Výsledky vyhľadávania

 1. PLÁVKOVÁ, Oľga. Demokratizačný proces na Slovensku po roku 1989 v očakávaniach verejnosti. In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2014. ISSN 1337-8163, 2014, roč. 7, č. 1, s. 3-20. VEGA 2/0187/14.
  článok

  článok

 2. PASTOREKOVÁ, Anikó. Európska platforma na boj proti chudobe: ciele, mechanizmy, aktuálne výsledky : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2014. 70 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. PLÁVKOVÁ, Oľga. Reflection on the new social risks in the European Union. In Journal of business management and applied economics : JBMAE. - Bucuresti : Scientific Papers, 2014. ISSN 2284-6093, 2014, vol. 3, no. 1, s. 1-13 [online]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://jbmae.scientificpapers.org/wp-content/files/2081_Olga_Plavkova_Reflections_on_the_New_Social_Risks_in_the_European_Union.pdf>
  článok

  článok

 4. LUKAČÍKOVÁ, Martina. Voľný pohyb osôb ako súčasť európskeho trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2013. 75 s.
  kniha

  kniha

 5. ACHBERGEROVÁ, Petronela. Nezamestnanosť a boj proti sociálnemu vylúčeniu v rámci EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2013. 89 s.
  kniha

  kniha

 6. PLÁVKOVÁ, Oľga. Starnutie populácie a problémy spolužitia v európskej súčasnosti. In Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej reflexii : zborník referátov z Výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, ktorá sa konala dňa 13. apríla 2012, [v Bratislave]. - Bratislava : Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, 2013. ISBN 978-80-85447-21-7, s. 175-187 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.sociologia.eu.sk/wp-content/uploads/2013/10/Vyrocna-konferencia-2012-zbornik.pdf>
  článok

  článok

 7. PLÁVKOVÁ, Oľga. Flexibilita na európskom trhu práce: Možnosti a riešenia do roku 2020. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 3, s. 55-83 online. VEGA 1/0280/11. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 8. PLÁVKOVÁ, Oľga. Postoje slovenskej verejnosti k demokratickým hodnotám a inštitúciám na začiatku 21. storočia. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2013 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice, 5. - 6. december 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3802-2, s. 546-557 CD-ROM. VEGA 1/0280/11.
  článok

  článok

 9. Kultúra, hodnoty a sociálny kapitál. Marta B. Zágoršeková a kolektív ; zostavovateľka a editorka: Marta Zágoršeková, recenzenti: Erich Mistrík, Oľga Plávková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 144 s. [10,41 AH]. VEGA 1/1009/11. ISBN 978-80-225-3804-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 10. MINÁROVÁ, Lucia. Demografické zmeny a ich dosah na medzinárodný trh práce v 21. storočí : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Plávková. Bratislava, 2012. 68 s.
  kniha

  kniha