Výsledky vyhľadávania

 1. FODOROVÁ, Veronika - DIČÉR, Marián. Energetický dialóg EÚ s Ruskom. In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 120-129. PMVP 2319205.
  článok

  článok

 2. LÁBAJ, Martin et al. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku : správa o výsledkoch riešenia projektu a záznam z oponentského konania projektu MVP : projekt mladých vedeckých pracovníkov č. 2315017 : [doba riešenia 2009 - 2010]. Bratislava, 2010. [14 s.]. MVP 2315017.
 3. DIČÉR, Marián. Energetická politika Európskej únie a jej dosahy na ekonomiku Slovenskej republiky : dizertačná práca. Škol. Anatolij Bracjun. Bratislava, 2009. 163 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. DIČÉR, Marián. Energetická politika Slovenskej republiky ako významný faktor ekonomickej výkonnosti. In Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2854-2, s. 74-99.
  článok

  článok

 5. FODOROVÁ, Veronika - DIČÉR, Marián. Otázka energetickej bezpečnosti v kontexte energetickej spolupráce Ruska a Európskej únie. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov v roku 2009 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2838-2, s. 83-103. Projekt 2319205. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://fmv.euba.sk/files/Zbornik_z_doktorandskej_konferencie_Virt_2009.pdf>
  článok

  článok

 6. DIČÉR, Marián. Jednotný trh s energiami v rámci Európskej únie. In Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2742-2. AV 4/2001/2008.
  článok

  článok

 7. DIČÉR, Marián. Vybrané kvantitatívne ukazovatele plnenia cieľov energetickej politiky Európskej únie a Slovenskej republiky. In Hospodárska a sociálna politika EÚ III. - aktuálne otázky : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou Ing. Viery Tomanovej, PhD., ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2553-4.
  článok

  článok

 8. DIČÉR, Marián - HOLKOVÁ, Vieroslava - VESELKOVÁ, Alexandra. Vplyv integračného procesu na spotrebu domácností SR. In Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce : mezinárodní vědecká konference. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2008. ISBN 978-80-7248-484-3, s. 122-128. VEGA č. 1/0608/08.
  článok

  článok

 9. DIČÉR, Marián. Charakteristika profilu inovujúcich podnikov v SR. In Generácia 2008 : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2008. ISBN 978-80-225-2659-3, s. 1-5.
  článok

  článok

 10. DIČÉR, Marián. Sociálno-ekonomické aspekty energetickej politiky EÚ. In Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky. Medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PHD. a dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Ján Lisý, PhD. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2351-6.
  článok

  článok