Výsledky vyhľadávania

 1. FÜLÖP, Martin. Analýza a prognóza jednotlivých komponentov HDP do roku 2015 : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 85 s.
  kniha

  kniha

 2. HUDECOVÁ, Martina. Prognóza vývoja spotreby domácností podľa jednotlivých regiónov : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 80 s.
  kniha

  kniha

 3. ŽIAČIK, Peter. Analýza a prognóza vývoja HDP v SR do roku 2015 : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 76 s.
  kniha

  kniha

 4. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.
 5. RUMPELOVÁ, Daniela. Technologické toky a jadro národného inovačného systému slovenskej ekonomiky. In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3280-8, s. [1-7]. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 6. PINKAVA, Richard. Analýza výdavkov na výskum a vývoj v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. DANIŠOVÁ, Katarína. Vývoj ekonomiky Slovenska po vstupe do EMU : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. KURCOVÁ, Gabriela. Prognóza vývoja obyvateľstva SR do roku 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Rumpelová. Bratislava, 2011. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. RUMPELOVÁ, Daniela. Medziotvetvové input-output väzby a kľúčové odvetvia. In Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku v pokrízovom období : nekonferenčný recenzovaný zborník je výstupom riešenia projektu mladých výskumných pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave PMVP č. 2315017 "Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3127-6, s. 40-50.
  článok

  článok

 10. RUMPELOVÁ, Daniela. Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky. In Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : monografický nekonferenčný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3121-4, s. 114-123.
  článok

  článok