Výsledky vyhľadávania

 1. MIZLA, Martin et al. Modelovanie kauzálnych vzťahov inovácií v malých a stredných podnikoch : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0328/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. 1. vyd. Košice, 2015. 12 s. VEGA 1/0328/13.
 2. BRUOTHOVÁ, Michaela. [Etika a etiketa pre manažérov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2015. ISSN 1336-7137, 2015, roč. 11, č. 3, s. 33 online. Recenzia na: Etika a etiketa pre manžérov / Stanislav Szabo, Aneta Bobenič Hintošová, Lucia Demjanová ; recenzenti: Alena Bašistová, Ján Poprenda. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2013. - ISBN 978-80-553-1659-8.
  článok

  článok

 3. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - DEMJANOVÁ, Lucia. Akviziční paradoxy. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2014. ISSN 0026-8720, 2014, roč. 49, č. 1, s. 46-47.
  článok

  článok

 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela - DEMJANOVÁ, Lucia. Innovation Activity and Enterprises’ Size. In Enterprise and competitive environment. International conference. Enterprise and competitive environment : conference abstract proceedings : [17th annual international conference, march 6-7, 2014, Brno, Czech Republic]. - Bučovice : Martin Stříž Publishing, 2014. ISBN 978-80-87106-74-7, s. 93 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. DEMJANOVÁ, Lucia. [Organizačná kultúra ako nástroj riadenia ľudských zdrojov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2013. ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 3, s. 65 online. Recenzia na: Organizačná kultúra ako nástroj riadenia ľudských zdrojov / Alena Bašistová, Cecília Olexová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3482-6. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 6. DEMJANOVÁ, Lucia. Praktická aplikácia vybraných grafických nástrojov projektového plánovania. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2013. ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 4, s. 27-33 online. VEGA 1/0562/14. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 7. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - DEMJANOVÁ, Lucia. Školy strategického manažmentu a ich uplatnenie v pedagogickom procese. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. - 13. 3. 2013, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3612-7, s. 154-155 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela - DEMJANOVÁ, Lucia. Efekt veľkosti podniku na inovačnú aktivitu. In Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Brno : Vydavateľstvo TRIBUN, 2013. ISBN 978-80-8122-088-3, s. 23-31 CD-ROM. VEGA 1/0381/13, VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok

 9. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - DEMJANOVÁ, Lucia. Štrukturálna determinácia konkurencieschopnosti v podmienkach potravinárskeho priemyslu. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2013. ISSN 1338-6581, 2013, roč. 2, č. 1, s. 25-36.
  článok

  článok

 10. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - DEMJANOVÁ, Lucia - LEŠKOVÁ, Ľubica. Structural analysis of banking sector in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 9th international scientific conference : 9th - 10th september 2013, [Ostrava - Mariánské hory, Czech Republic]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3172-5. ISSN 2336-162X, s. 249-255 [CD-ROM].
  článok

  článok