Výsledky vyhľadávania

 1. MIZLA, Martin et al. Modelovanie kauzálnych vzťahov inovácií v malých a stredných podnikoch : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0328/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. 1. vyd. Košice, 2015. 12 s. VEGA 1/0328/13.
 2. BRUOTHOVÁ, Michaela. [Etika a etiketa pre manažérov]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2015. ISSN 1336-7137, 2015, roč. 11, č. 3, s. 33 online. Recenzia na: Etika a etiketa pre manžérov / Stanislav Szabo, Aneta Bobenič Hintošová, Lucia Demjanová ; recenzenti: Alena Bašistová, Ján Poprenda. 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2013. - ISBN 978-80-553-1659-8.
  článok

  článok

 3. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - DEMJANOVÁ, Lucia. Akviziční paradoxy. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2014. ISSN 0026-8720, 2014, roč. 49, č. 1, s. 46-47.
  článok

  článok

 4. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela - DEMJANOVÁ, Lucia. Innovation Activity and Enterprises’ Size. In Enterprise and competitive environment. International conference. Enterprise and competitive environment : conference abstract proceedings : [17th annual international conference, march 6-7, 2014, Brno, Czech Republic]. - Bučovice : Martin Stříž Publishing, 2014. ISBN 978-80-87106-74-7, s. 93 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - DEMJANOVÁ, Lucia. Štrukturálna determinácia konkurencieschopnosti v podmienkach potravinárskeho priemyslu. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2013. ISSN 1338-6581, 2013, roč. 2, č. 1, s. 25-36.
  článok

  článok

 6. SABOVÁ, Anna. Formalizovaný systém strategického pozorovania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Demjanová. Košice, 2013. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. OLEXOVÁ, Cecília. [Základy spoločenského správania]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2013. ISSN 1336-7137, 2013, roč. 9, č. 1-2, s. 57-58 online. Recenzia na: Základy spoločenského správania manažéra / Aneta Bobenič Hintošová, Lucia Demjanová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-3002-6.
  článok

  článok

 8. BACHUROVÁ, Martina. Systém strategického pozorovania v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Demjanová. Košice, 2013. 69 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - DEMJANOVÁ, Lucia - LEŠKOVÁ, Ľubica. Structural analysis of banking sector in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Financial management of firms and financial institutions : proceedings : 9th international scientific conference : 9th - 10th september 2013, [Ostrava - Mariánské hory, Czech Republic]. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3172-5. ISSN 2336-162X, s. 249-255 [CD-ROM].
  článok

  článok

 10. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela - DEMJANOVÁ, Lucia. Innovation and industry structure relationship: evidence from Slovak food industry. In Interdisciplinarity in theory and practice : journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. - Arad : Adoram, 2013. ISSN 2344-2409, 2013, nr. 2, pp. 38-40 online. VEGA 1/0328/13. Dostupné na : <http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/15-economics/60-innovation-and-industry-structure-relationship-evidence-from-slovak-food-industry>
  článok

  článok