Výsledky vyhľadávania

 1. BRINČÍKOVÁ, Zuzana et al. Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie : záverečná správa o riešení grantového projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov č. 2315008/07 : doba riešenia 2007-2009. Bratislava, 2009. [20] s.
 2. MUCHOVÁ, Eva et al. Makroekonomické aspekty konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : výskumný projekt VEGA č. 1/4653/07, doba riešenia 2007-2009 : záverečná správa. Bratislava, 2009. [100] s. VEGA 1/4653/07.
 3. LISÝ, Ján et al. Teoretické a hospodársko-politické podmienky a predpoklady dlhodobého ekonomického rastu SR ako člena Európskej únie v procese globalizácie : záverečná správa projektu VEGA č. 1/3837/06. Bratislava, 2009. [70] s. VEGA 1/3837/06.
 4. ČERNÁKOVÁ, Ivana. Problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja v informačnej spoločnosti : dizertačná práca. Škol. Ján Lisý. Bratislava, 2008. 158 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ČERNÁKOVÁ, Ivana. Faktory ekonomického rastu v znalostnej ekonomike. In Mladá věda '06 : sborník z mezinárodní konference studentů doktorského studia. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1318-8, s. 9-13.
  článok

  článok

 6. ČERNÁKOVÁ, Ivana. Ekonomický rast v znalostnej ekonomike a jej dôsledky. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi : mezinárodní vědecká konference, Olomouc 13.9.2007. - Olomouc : Lešingrová Romana, 2007. ISBN 978-80-903808-8-2, s. 39-42.
  článok

  článok

 7. ČERNÁKOVÁ, Ivana. Teoretické východiská ekonomického rastu. In Generácia 2007 : vedecká konferencia mladých pedagogických pracovníkov a doktorandov na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Jána Lisého, PhD., organizovaná pri príležitosti Týždňa vedy 2007 na Slovensku 16. novembra 2007. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2007. ISBN 978-80-225-2402-5.
  článok

  článok

 8. ČERNÁKOVÁ, Ivana. Dôsledky novej ekonomiky. In Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja. Medzinárodná vedecká konferencia. Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. ISBN 978-80-225-2350-9, s. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 9. ČERNÁKOVÁ, Ivana. Ekonomický rast v novej ekonomike. In EDAMBA 2007 : 10. medzinárodná vedecká konferencia : zborník prác doktorandov : Nové Zámky, apríl 2007. - Nové Zámky : SECOS, 2007. ISBN 978-80-225-2380-6, s. 41-43.
  článok

  článok

 10. ČERNÁKOVÁ, Ivana - FLIEGOVÁ, Jana. Význam informačných technológií a inovácií v ekonomickom raste v podmienkach prechodu k novej ekonomike. In 9. medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA 2006 v Nových Zámkoch : zborník prác doktorandov = thesis volume. - Nové Zámky ; Nové Zámky : Secos, 2006. ISBN 80-225-2219-8, s. 72-77.
  článok

  článok