Výsledky vyhľadávania

 1. CSACH, Kristián. Comparative Law Making: A Case Study in Slovak Company Law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. special issue, s. 78-92. APVV-0809-12.
  článok

  článok


 2. CSACH, Kristián. Spotrebiteľský spor a spotrebiteľské rozhodcovské konanie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2016. ISSN 0032-6984, 2016, roč. 99, č. 3, s. 234-244.
  článok

  článok


 3. CSACH, Kristián. Uspokojenie pohľadávok veriteľom alebo samovykonateľné práva veriteľa. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 12, s. 60-63.
  článok

  článok


 4. CSACH, Kristián. Kauzálny nexus v judikatúre SR vo vzťahu k profesijnej zodpovednosti. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2014. ISSN 0032-6984, 2014, roč. 97, č. 5, s. 431-443.
  článok

  článok


 5. CSACH, Kristián. Miesto a funkcie deliktuálneho práva v obchodnom práve : (habilitačná prednáška). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2011. ISSN 0032-6984, 2011, roč. 94, č. 4, s. 327-349.
  článok

  článok


 6. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta et al. Úspešnosť koncentrácií a ich vzťah ku konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky na úrovni odvetví : záverečná správa projektu VEGA č. 1/0149/08 : doba riešenia 2008-2009. Košice, 2009. 13 s.

 7. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - CSACH, Kristián. Vymedzenie koncentrácií: Ekonomický verzus právny aspekt. In Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2472-8, s. 19-28.
  článok

  článok


 8. CSACH, Kristián. Význam výkladu sekundárneho európskeho práva pre výklad národného práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2006. ISSN 0032-6984, 2006, roč. 89, č. 4, s. 331-340.
  článok

  článok


 9. CSACH, Kristián. Výklad harmonizovaných právnych predpisov v Slovenskej republike. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2006. ISSN 0032-6984, 2006, roč. 89, č. 5, s. 444-460.
  článok

  článok