Výsledky vyhľadávania

 1. BACHORÍKOVÁ, Zuzana. Zhodnotenie činnosti vybraného rodinného podniku v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha


 2. PACKOVÁ, Dominika. Vplyv produktových inovácií na zmeny v spotrebiteľskom dopyte : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2018. 58 s.
  kniha

  kniha


 3. STANOVÁ, Kristína. Prístupy k ohodnoteniu ľudského kapitálu vybranej firmy : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 4. BRÁZDIL, Marián. Analýza správania sa vybranej firmy na trhovej štruktúre oligopolu : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha


 5. RABATIN, Juraj. Tvorba podnikateľského plánu pre podnik z gastronomického odvetvia : bakalárska práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 6. RYBÁROVÁ, Daniela - KINTLER, Jakub. Inovácie v manažmente rizika. In Trendy v podnikání 2018. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2018 : sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference, 15. – 16. listopad 2018, Plzeň, Česko. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. [1-13] CD-ROM. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 7. KINTLER, Jakub - RYBÁROVÁ, Daniela. Vplyv zmien Zákonníka práce na stanovenie minimálnych mzdových nákladov zamestnávateľa na zamestnancov v roku 2018. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania II : zborník vedeckých statí - 12. medzinárodný vedecký seminár, Bratislava 13.9.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4532-7, s. 12-18 CD-ROM. VEGA 1/0857/16, 50%.
  článok

  článok


 8. GÁLIKOVÁ, Kristína. Zhodnotenie činnosti vybraného podniku služieb v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2018. 95 s.
  kniha

  kniha


 9. KINTLER, Jakub. Analysis of the Correlation Between Oils and Fats Consumption and General Health Status Across European Countries. In Economic and Social Development. International Scientific Conference. Economic and Social Development : Book of Proceedings : 30th International Scientific Conference on Economic and Social Development : Belgrade, 25-26 May 2018. - Varazdin ; Warsaw ; Koprivnica ; Rabat : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency : Faculty of Management University of Warsaw : University North : Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale - Mohammed V University in Rabat, 2018. ISSN 1849-7535, pp. 412-418 online. VEGA 1/0857/16.
  článok

  článok


 10. KINTLER, Jakub - GRISÁKOVÁ, Nora. Demand Factors Analysis of the Pharmaceuitical Products Consumption In Slovakia. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 1, s. 31-40. VEGA 1/0876/17 (50%), VEGA 1/0857/16 (50%).
  článok

  článok