Výsledky vyhľadávania

 1. URBANČÍKOVÁ, Dagmara. Alternatívne formy získavania energií v rozvojových krajinách : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Sušková. Bratislava, 2010. 45 s.
  kniha

  kniha

 2. VASILKOVÁ, Veronika. Vplyv hospodárskej krízy na vybranú rozvojovú krajinu : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Sušková. Bratislava, 2010. 67 s.
  kniha

  kniha

 3. VÍGLASKÁ, Daša. Efektivita rozvojovej pomoci v krajinách tretieho sveta : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Sušková. Bratislava, 2010. 53 s.
  kniha

  kniha

 4. SUŠKOVÁ, Klaudia - VERČEK, Peter. Dynamika oficiálnej pomoci rozvojovým krajinám v období krízy. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 330-335. VEGA 1/0839/08, VEGA 1/0771/10.
  článok

  článok

 5. SUŠKOVÁ, Klaudia. Záväzky krajín Európskej únie v oblasti rozvojovej pomoci. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 587-591. VEGA 1/0771/10.
  článok

  článok

 6. PAVELKA, Ľuboš - SUŠKOVÁ, Klaudia. Jednotná európska platobná oblasť ako vyšší stupeň zavedenia eura. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. ISSN 1337-0839, 2010, roč. 4, č. 1, s. 21-25.
  článok

  článok

 7. SUŠKOVÁ, Klaudia. Dynamika rozvojovej pomoci v čase krízy. In Management challenges in the 21st century : how to tackle the crisis: theory and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4, s. 100-106. VEGA 1/0771/10.
  článok

  článok

 8. SUŠKOVÁ, Klaudia. Dilema zahraničnej pomoci v kontexte globalizačného procesu. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 305-309.
  článok

  článok