Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČIKOVÁ, Petra. Využitie účtovnej závierky pri analýze finančnej situácie a finančnej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 2. KOVÁČIKOVÁ, Petra. Proces upisovania kontraktov v životnom poistení : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kotlárová. Bratislava, 2014. 42 s.
  kniha

  kniha


 3. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.

 4. KOVÁČIKOVÁ, Petra. Vývoj toku priamych zahraničných investícií vo svete. In EDAMBA 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2972-3, s. 225-229.
  článok

  článok


 5. KOVÁČIKOVÁ, Petra. Determinanty priamych zahraničných investícií a vplyv PZI na ekonomický rast. In Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku v pokrízovom období : nekonferenčný recenzovaný zborník je výstupom riešenia projektu mladých výskumných pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave PMVP č. 2315017 "Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3127-6, s. 15-39.
  článok

  článok


 6. KOVÁČIKOVÁ, Petra. Prehľad štúdií zaoberajúcich sa vzájomným vzťahom medzi ekonomickým rastom a priamymi zahraničnými investíciami. In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8, s. 68-72. VEGA 1/0605/08.
  článok

  článok


 7. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ [ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0605/08 (interné číslo VEGA 229) 2008-2010. Bratislava, 2010. 8 s. VEGA 1/0605/08.

 8. LÁBAJ, Martin et al. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku : správa o výsledkoch riešenia projektu a záznam z oponentského konania projektu MVP : projekt mladých vedeckých pracovníkov č. 2315017 : [doba riešenia 2009 - 2010]. Bratislava, 2010. [14 s.]. MVP 2315017.

 9. KOVÁČIKOVÁ, Petra. [Makroekonomická regulácia v trhovej ekonomike]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, 2010, roč. 3, č. 1, s. 105-106. Recenzia na: Makroekonomická regulácia v trhovej ekonomike / Peter Kopkáš. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2919-8.
  článok

  článok


 10. KOVÁČIKOVÁ, Petra. Výkonnosť ekonomiky SR - možnosti jej zvyšovania v globalizačnom procese : dizertačná práca. Škol. Mária Blašková. Bratislava, 2010. 118 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha