Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Peter - BAUMÖHL, Eduard - VÝROSTOVÁ, Eva. Funding structure of the European and North American clusters: results from an independent questionnaire. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 6, s. 485-504. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok

 2. BAUMÖHL, Eduard - VÝROSTOVÁ, Eva. Do people gamble more in good times? Evidence from 27 European countries. In Applied Economics Letters. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291, 2017, vol. 24, no. 18, pp. 1311-1314.
  článok

  článok

 3. BAUMÖHL, Eduard - VÝROSTOVÁ, Eva. Do people gamble more in good times? Evidence from 27 European countries. In MPRA Working Paper. - Germany : University Library of Munich, 2016, 2016, no. 75013, pp. 1-9 online. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok

 4. VÝROSTOVÁ, Eva. Využitie ABC a TOC pri rozhodovaní o produktovom mixe. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2015. ISSN 1802-8934, 2015, č. 4, s. 1-12.
  článok

  článok

 5. VÝROSTOVÁ, Eva. Využívanie informácií o nákladoch v podmienkach malých a stredných podnikov východného Slovenska. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2013. ISSN 1336-5878, 2013, č. 3, s. 26-32. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0190877/PEAM32013.pdf>
  článok

  článok

 6. VÝROSTOVÁ, Eva. Alternatívne prístupy k riadeniu nákladov v podmienkach územnej samosprávy. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-932-7, s. 74-82.
  článok

  článok

 7. VÝROSTOVÁ, Eva. Hodnotenie efektívnosti verejných projektov prostredníctvom CBA analýzy. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2011. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-7097-863-4, s. 153-162.
  článok

  článok

 8. VÝROSTOVÁ, Eva. Regionálna ekonomika a rozvoj. Bratislava : Iura Edition, 2010. 352 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-361-7. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 9. RUČINSKÁ, Silvia et al. Úloha a postavenie univerzít pri budovaní regionálnych sietí ako predpokladu regionálneho rozvoja : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu : doba riešenia od 1/2007 do 12/2009. Košice, 2009. VEGA 1/4639/07.
 10. VÝROSTOVÁ, Eva et al. Regionálny rozvoj a univerzity: vybrané zistenia dotazníkového prieskumu realizovaného v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/4639/07. In Úloha univerzít v regionálnom rozvoji : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie, Košice, 30. 11. 2009. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-7097-791-0, s. 240-254. VEGA 1/4639/07.
  článok

  článok