Výsledky vyhľadávania

 1. LIPTÁKOVÁ, Elena. Porovnanie úrovne CSR vo vybraných krajinách Európy. In Alternatívne riešenia vo sfére medzinárodného marketingu : vybrané vedecké state riešiteľov projektu VEGA č. 1/0803/10 Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV na roky 2010-2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3297-6, s. 67-79.
  článok

  článok

 2. LIPTÁKOVÁ, Elena. Kroky vedúce k strategickému prístupu k CSR. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2011 : nové fenomény v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve a ich vplyv na slovenskú a českú ekonomiku. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2011. ISBN 978-80-225-3195-5, s. 199-203. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 3. LIPTÁKOVÁ, Elena. Rast významu spoločenskej zodpovednosti firiem (CSR) v medzinárodnom podnikaní : dizertačná práca. Školiteľ: Otília Zorkóciová. Bratislava, 2011. 186 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KELEMEN, Michal. Dilema efektivity rozvojovej pomoci : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Liptáková. Bratislava, 2011. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília - LIPTÁKOVÁ, Elena. Vládna regulácia ako nástroj pre zabezpečenie implementácie spoločenskej zodpovednosti firiem v 21. storočí. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 90-95. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 6. LIPTÁKOVÁ, Elena. Dosah hosporárskej krízy na aktuálne trendy vývoja spoločenskej zodpovednosti firiem. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 378-383. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 7. PAVELKA, Ľuboš - LIPTÁKOVÁ, Elena. Finančné špekulácie a zdaňovanie bánk. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. ISSN 1337-0839, 2010, roč. 4, č. 1, s. 15-20. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 8. PAVELKA, Ľuboš - LIPTÁKOVÁ, Elena. Daňové raje a etika. In Višegrád : recenzovaný vedecký časopis. - Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove, 2010. ISSN 1338-2543, 2010, roč. 1, č. 1, s. 112-117.
  článok

  článok

 9. PAVELKA, Ľuboš - LIPTÁKOVÁ, Elena. Finančné špekulácie a zdaňovanie bánk. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2010. ISSN 1337-0839, 2010, roč. 4, č. 1, s. 15-20. VEGA 1/0803/10.
  článok

  článok

 10. ZORKÓCIOVÁ, Otília - LIPTÁKOVÁ, Elena. Vývoj konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 12, s. 599-612. KEGA 1/0803/10.
  článok

  článok