Výsledky vyhľadávania

 1. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jana Štofková, Ján Košta. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 163 s.[10,1 AH]. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0002/16. ISBN 978-80-225-4552-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0103/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. Oponenti: Michaela Nováková, Tatiana Masárová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 21 s. VEGA 1/0103/12.

 3. DROZD, Tomáš. Politika zamestnanosti v SR a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Ján Kavec. Bratislava, 2012. 82 s.
  kniha

  kniha


 4. KAVEC, Ján. Produktivita a štruktúrne zmeny zamestnanosti. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2012. ISBN 978-80-225-3398-0, s. 184-188. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok


 5. KAVEC, Ján. Národná sústava povolaní (NSP) - účinný nástroj zvyšovania produktivity súčinnosťou všetkých účastníkov trhu práce v SR. In Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment. - Žilina : SLCP, 2012. ISSN 1335-5961, 2012, roč. 13, č. 4, s. 12-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0160222/PaI_2012_04.pdf>
  článok

  článok


 6. HOMOĽOVÁ, Ivana. Produktivita a konkurencieschopnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Kavec. Bratislava, 2011. 50 s.
  kniha

  kniha


 7. GIERTLIOVÁ, Mária. Problematika nezamestnanosti z makroekonomického pohľadu : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Kavec. Bratislava, 2011. 44 s.
  kniha

  kniha


 8. MICHALOVÁ, Martina. Komparácia politík zamestnanosti v SR a ČR : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Kavec. Bratislava, 2011. 54 s.
  kniha

  kniha


 9. KAVEC, Ján. Vývoj zamestnanosti v EÚ a SR v členení podľa klasifikácie zamestnaní. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s. [1-5].
  článok

  článok


 10. KAVEC, Ján - RIEVAJOVÁ, Eva. Štruktúrne zmeny v zamestnanosti v kontexte finančného dopadu na produktivitu a zárobky. In Evropské finanční systémy 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané v rámci "Slavnostní konference k 20. výročí založení Ekonomicko-správní fakulty MU" : Brno, 3.6.2011. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2011. ISBN 978-80-210-5509-4, s. 119-122.
  článok

  článok