Výsledky vyhľadávania

 1. FÜLÖP, Peter. Prognóza vývoja národohospodárskeho dopytu za roky 2008-2015 : dizertačná práca. Školiteľ: Ján Lisý. Bratislava, 2011. 111 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.
 3. FÜLÖP, Peter. Analýza výdavkov na vedu a výskum v Slovenskej republike. In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8, s. 44-46.
  článok

  článok

 4. FÜLÖP, Peter. Vývoj celkovej výkonnosti ekonomiky SR a procesu reálnej konvergencie v rokoch 1997-2008. In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2948-8, s. 31-47.
  článok

  článok

 5. FÜLÖP, Peter. Faktory inovačnej výkonnosti. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5, [S. 1-6].
  článok

  článok

 6. FÜLÖP, Peter. Vplyv vedy a výskumu na výkonnosť ekonomiky Slovenskej republiky. In Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ : nové výzvy pre hospodársku politiku v pokrízovom období : nekonferenčný recenzovaný zborník je výstupom riešenia projektu mladých výskumných pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave PMVP č. 2315017 "Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3127-6, s. 51-70.
  článok

  článok

 7. FÜLÖP, Peter. Inovačná výkonnosť ako faktor reálnej konvergencie. In Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : monografický nekonferenčný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3121-4, s. 42-51.
  článok

  článok

 8. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ [ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0605/08 (interné číslo VEGA 229) 2008-2010. Bratislava, 2010. 8 s. VEGA 1/0605/08.
 9. LÁBAJ, Martin et al. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku : správa o výsledkoch riešenia projektu a záznam z oponentského konania projektu MVP : projekt mladých vedeckých pracovníkov č. 2315017 : [doba riešenia 2009 - 2010]. Bratislava, 2010. [14 s.]. MVP 2315017.
 10. VINCÚR, Pavol et al. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : (záverečná správa o riešení projektu AV) : aplikovaný výskum č. 4/2001/08 : doba riešenia projektu od roku 2008 do roku 2010. Bratislava, 2010. [6 s.]. AV 4/2001/08.