Výsledky vyhľadávania

 1. VONDROVÁ, Andrea et al. Rozšírený Leontiefov model so štruktúrnou dekompozíciou s aplikáciou na ekonomiku SR : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0795/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Bratislava, 2014. 11 s. VEGA 1/0795/12.
 2. SLÁDEČEK, Filip. Udržateľný rozvoj v podmienkach klimatických zmien : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislav Karabínoš. Bratislava, 2013. 53 s.
  kniha

  kniha

 3. GÁLOVÁ, Veronika. Pozícia krajín V4 v rámci EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Stanislav Karabínoš. Bratislava, 2012. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/0605/08 : doba riešenia projektu od 01/2008 do 12/2010. Bratislava, 2011. [11 s.]. VEGA 1/0605/08.
 5. KARABÍNOŠ, Stanislav. Opatrenia hospodárskej politiky eliminujúce rozmach tieňovej ekonomiky. In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : rast a stabilita : vedecký monografický zborník : vedecké state k výskumnému projektu VEGA 1/0421/11. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3335-5, s. [1-3].
  článok

  článok

 6. FIFEKOVÁ, Elena - KARABÍNOŠ, Stanislav - LÁBAJ, Martin. Úspešnosť Slovenska vo vytváraní podmienok pre spoločensky zodpovedné podnikanie : [štúdia k projektu Ministerstva hospodárstva SR]. Vedúci projektu Danica Víznerová. Bratislava, 2011. 43 s. Dostupné na : <http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/spolocenska-zodpovednost/sprava-o-vytvarani-pomienok-pre-szp-na-slovensku.pdf>
 7. VESELOVSKÁ, Stanislava - TOKÁROVÁ, Mária. Medzinárodná vedecká konferencia Katedry hodspodárskej politiky NHF EU v Bratislave. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, September 2010, roč. 3, č. 3, s. 81-83.
  článok

  článok

 8. VINCÚR, Pavol et al. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : (záverečná správa o riešení projektu AV) : aplikovaný výskum č. 4/2001/08 : doba riešenia projektu od roku 2008 do roku 2010. Bratislava, 2010. [6 s.]. AV 4/2001/08.
 9. VINCÚR, Pavol et al. Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ [ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0605/08 (interné číslo VEGA 229) 2008-2010. Bratislava, 2010. 8 s. VEGA 1/0605/08.
 10. Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií - závery a odporúčania : nekonferenčný recenzovaný zborník [elektronický zdroj]. Zostavili Miroslava Havettová, Stanislav Karabínoš. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. CD-ROM [70 s.]. MVP 2315018. ISBN 978-80-225-3132-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha