Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Prezentácia nákladov na zamestnanecké požitky v kontexte zásady verejného a pravdivého zobrazenia. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2011. ISSN 1336-3514, 2011, roč. 9, č. 2, s. 156-157.
  článok

  článok


 2. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Vykazovanie zamestnaneckých akcií podľa IFRS. In Teória a prax účtovníctva a audítorstva : zborník z vedeckej konferencie; Bratislava, 20. jún 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3287-7, s. 91-93.
  článok

  článok


 3. TOMANICOVÁ, Viera. Zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte zamestnaneckých požitkov : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 4. HUČALOVÁ, Zuzana. Náklady na zamestnancov podniku a ich zobrazenie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 55 s.
  kniha

  kniha


 5. MAŤKOVÁ, Anna. Vplyv alternatívnych spôsobov vykazovania nákladov na zamestnanecké požitky na finančnú situáciu prezentovanú v účtovnej závierke : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 6. KUBOVIČOVÁ, Dominika. Riziká subjektívnosti pri vykazovaní zamestnaneckých pôžitkov : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha


 7. BARČÍKOVÁ, Eva. Rezervy na zamestnancov podniku a ich odraz v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 47 s.
  kniha

  kniha


 8. MELIŠKOVÁ, Gabriela. Riziká zamestnávateľa súvisiace s programami zamestnaneckých požitkov a ich zobrazenie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 49 s.
  kniha

  kniha


 9. KUDLIČKOVÁ, Katarína. Vplyv alternatívnych spôsobov vykazovania nákladov na zamestnanecké požitky na finančnú výkonnosť prezentovanú v účtovnej závierke : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 37 s.
  kniha

  kniha


 10. VISNYEIOVÁ, Lucia. Projektovaná jednotka zásluhovosti a jej využitie pri zostavení účtovnej závierky podľa IAS 19 : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Števková. Bratislava, 2011. 46 s.
  kniha

  kniha