Výsledky vyhľadávania

 1. DUGAS, Jaroslav et al. A környezetvédelem gazdasági aspektusai. In Fenntarthatóság - utópia vagy realitás?. konferencia PhD hallgatók és fiatal kutatók részére. Fenntarthatóság - utópia vagy realitás? : konferencia PhD hallgatók és fiatal kutatók részére, Budapest, 2015. június 15. - Budapest : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 2015. ISBN 978-963-313-182-4, o. 34.
  článok

  článok

 2. PRIVIDI, Dagmar - KRIŠTANOVÁ, Anna. Implementácia nástrojov Business intelligence v podnikoch. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : zborník vedeckých prác : vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12. 11. 2014 [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4047-6, s. 141-147 CD-ROM. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 3. PRIVIDIOVÁ, Eva - PRIVIDI, Dagmar - BRIČOVÁ, Zuzana. Vplyv angličtiny na vývoj nemeckého jazyka - Denglisch. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód II : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 14.-15.4.2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2011. ISBN 978-80-225-3235-8, s. 73-77.
  článok

  článok

 4. PRIVIDIOVÁ, Eva - PRIVIDI, Dagmar. Dopad ekonomickej krízy na priame zahraničné investície. In Ekonomika v kríze a naopak : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 6.-7. máj 2011, Košice. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-225-2605-0, s. 97-101.
  článok

  článok

 5. PRIVIDIOVÁ, Eva - PRIVIDI, Dagmar. Skvalitňovanie vzdelávania - jazyková politika EÚ. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2010. ISSN 1335-9746, 2010, roč. 9, č. 19, s. 129-135.
  článok

  článok

 6. PRIVIDI, Dagmar. Foreign direct investment during crisis times. In Conference AMTP IV. (Application on management theory in practice IV.) : international conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2926-6, [S. 1-6].
  článok

  článok

 7. PRIVIDI, Dagmar - PRIVIDIOVÁ, Eva. Aircraft emissions and climate change. In Acta avionica. - Košice : Technical University Kosice, Faculty of aeronautics, 2010. ISSN 1335-9479, 2010, vol. XII, č. 19, s. 140-143.
  článok

  článok

 8. PRIVIDI, Dagmar. Airport noise regulation. In Acta avionica. - Košice : Technical University Kosice, Faculty of aeronautics, 2009. ISSN 1335-9479, 2009, vol. XI, č. 17, s. 220-223.
  článok

  článok

 9. PRIVIDI, Dagmar. Biomasa ako energia – nové možnosti pre poľnohospodárstvo. In Obnoviteľné nosiče energie - východisko z ekonomickej krízy vidieka a regiónov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 978-80-225-2787-3.
  článok

  článok

 10. PRIVIDI, Dagmar. Inovácie a podnikanie vo funkčných regiónoch. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2009. ISSN 1336-7137, 2009, roč. 5, č. 3-4, s. 74-83. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0113968/mtp3-4-2009.pdf>
  článok

  článok