Výsledky vyhľadávania

 1. HLAVOVÁ, Natália et al. Perspektívy vývoja energetickej bezpečnosti ČĽR : správa o výsledkoch riešenia projektu za rok 2016 : projekt mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Oponenti: Branislav Zagoršek, Ján Bocora. 1. vydanie. Bratislava, 2016. 4 s.
 2. MIKULEC, Tomáš. Energetická bezpečnosť krajín V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bocora. Bratislava, 2013. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. IHNAT, Peter. Energetická bezpečnosť Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bocora. Bratislava, 2013. 57 s.
  kniha

  kniha

 4. VAŠOVÁ, Dominika. Problematika zásobovania energetickými surovinami v EU : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bocora. Bratislava, 2013. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. DRŽKOVÁ, Ivana. Zahraničný obchod USA : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bocora. Bratislava, 2013. 39 s.
  kniha

  kniha

 6. KRETÍK, Juraj. Energetická politika a energetická bezpečnosť Ruskej federácie : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bocora. Bratislava, 2013. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. BOCORA, Ján. Multifaktorové chápanie energetickej bezpečnosti. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-0715, 2013, roč. 8, č. 1, s. 54-67 online. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0174890/A2013-1.pdf>
  článok

  článok

 8. BOCORA, Ján. Teoretické aspekty vymedzenia energeticko-bezpečnostných komplexov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2013. ISSN 1336-1562, 2013, roč. 11, č. 1, s. 33-49. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0168949/MV2013-1.pdf>
  článok

  článok

 9. BOCORA, Ján. Rozvoj nekonvenčných zdrojov zemného plynu v regióne V4. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 40-50, CD-ROM.
  článok

  článok

 10. BOCORA, Ján. Energeticko-bezpečnostné aspekty ťažby nekonvenčného zemného plynu v USA. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 51-61, CD-ROM.
  článok

  článok