Výsledky vyhľadávania

 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Analýza účtovnej závierky : praktikum. Recenzenti: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. [114 s.] [5,23 AH]. ISBN 978-80-89962-23-5.
 2. SKLENKA, Miloš et al. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II. Recenzenti: Katarína Máziková, Lucia Krchňavá. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [326 s.] [19,26 AH]. ISBN 978-80-571-0055-3.
 3. Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky. Oponenti: Rudolf Šlosár, Elena Fetisovová. Bratislava, 2018. 32 s. KEGA 026EU-4/2016.
 4. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Hidden Reserve Analysis in Entrepreneur`s Accouting in the Slovak Republic. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 20-26. KEGA 026EU-4/2016, 100%.
  článok

  článok

 5. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Virtuálna mena v účtovníctve podnikateľa učtujúceho v sústave podvojného účtovníctva. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 11, s. 2-6. APVV 16-0602, KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 6. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv tichých rezerv na finančnú situáciu a výnosnosť podnikateľskej účtovnej jednotky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 5-15 online. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 7. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovanie virtuálnej meny v Slovenskej republike. In Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2300-2, s. 11-19 online. APVV-16-0602, KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 8. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Virtuálna mena v účtovníctve podnikateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 12, s. 2-8. APVV 16-0602, KEGA 026EU-4/16.
  článok

  článok

 9. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv transpozície smernice o účtovných závierkach na užitočnosť informácií prezentovaných v účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 143-154 online. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok

 10. MAŤAŠEJE, Michaela. Analýza finančnej situácie podnikateľskej účtovnej jednotky v SR zostavujúcej účtovnú závierku podľa IFRS : diplomová práca. Školiteľ: Miriama Blahušiaková. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha