Výsledky vyhľadávania

 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - MOKOŠOVÁ, Daša. Vplyv COVID-19 na vzdelávací proces na Fakulte hospodárskej informatiky z pohľadu študenta. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 5-19 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 2. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Impact of COVID-19 Crises on Accounting Entities Providing Accommodation Services in Slovakia. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Proceedings : International Scientific Conference. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2021. ISBN 978-80-248-4548-7. ISSN 2336-162X, pp. 7-16 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 3. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Impact of COVID-19 Outbreak on Accounting Entities Providing Beverage Service Activities. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 7.-9. septembra 2021, (Skalica, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4847-2, s. 14-19 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 4. MOKOŠOVÁ, Daša - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. The Impact of COVID-19 on Accounting Practice, Research and Education Environment in the Slovak Republic. In The Impact of COVID-19 on Accounting, Business Practice and Education. - Wroclaw : Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business, 2021. ISBN 978-83-7695-882-8, pp. 17-29 [1,14 AH] online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 5. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky. Recenzovali: Anna Šlosárová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2021. 98 s. [5,5 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-89962-78-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - MOKOŠOVÁ, Daša - ŠOLTÉS, Erik. Education in Online Environment from Students’ and Teachers’ Perspective. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. - Vranje : The Association for the Development of Science Engineering and Education. ISSN 2334-8496, 2021, vol. 9, no. 2, pp. 203-226 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 7. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - LOVCIOVÁ, Kornélia. Účtovníctvo podnikateľských subjektov II : zbierka neriešených a riešených príkladov, otázok, úloh a testov. Recenzovali: Lucia Ondrušová, Miloš Sklenka. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2021. 150 s. [6,83 AH]. ISBN 978-80-89962-84-6. [Počet ex. : 8, z toho voľných 3, prezenčne 3]
 8. ŠOLTÉS, Erik - BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Demografia podnikov a jej vplyv na zamestnanosť v krajinách V4 a v Rakúsku v rokoch 2008 až 2018. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 81-97 online. VEGA 1/0561/21, VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 9. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Lockdown a jeho dopady na ekonomické subjekty v Slovenskej republike. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 2, s. 29-46 online.
  článok

  článok

 10. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv uzavretia ekonomiky v rámci 1. vlny epidémie COVID-19 na ekonomickú situáciu subjektov v Slovenskej republike. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 8 online.
  článok

  článok