Výsledky vyhľadávania

 1. ANDREJKOVIČ, Marek et al. Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0519/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. 1. vyd. Košice, 2015. 12 s. VEGA 1/0519/12.
 2. BIROŠČÁKOVÁ, Renáta. Nezamestnanosť ako trvalý problém regiónu Spiš : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Hudák. Košice, 2013. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. HUDÁK, Igor. Zhodnotenie efektívnosti vybraných podnikov strojárskeho odvetvia : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2013. 112 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KAFKOVÁ, Eva - HUDÁK, Igor. The Calculation of the output gap in the machinery sector of the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2013 : proceedings of the 10th International scientific conference : 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2013. ISBN 978-80-210-6294-8, s. 147-152 [online]. Dostupné na : <http://is.muni.cz/do/econ/soubory/konference/efs/Sbornik_2013.pdf>
  článok

  článok

 5. HUDÁK, Igor - KAFKOVÁ, Eva - BRIČOVÁ, Zuzana. Technical efficiency of small and medium sized enterprises in machinery sector of the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2013. ISSN 1728-6239, 2013, no. 11-12, pp. 62-66 online.
  článok

  článok

 6. HUDÁK, Igor - KAFKOVÁ, Eva. Determination of the general value of selected engineering enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In European financial systems 2012 : international scientific conference, 21st and 22nd June 2012, Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2012. ISBN 978-80-210-5940-5, s. 62-66.
  článok

  článok

 7. FRANKO, Miloš. Diagnostika životného cyklu vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Hudák. Košice, 2012. 72 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. SPIŠÁKOVÁ, Emília - HUDÁK, Igor - MEHEŠ, Marek. Projekt Mladých vedeckých pracovníkov č. 2330263 "Cieľ stratégie Európa 2020 - Investície do výskumu a vývoja na úrovni 3% HDP. Realita alebo fikcia?" : správa o riešení projektu a jeho výsledkoch : rok riešenia projektu 2012. [Košice], 2012. 21 s. MVP 2330263.
 9. HUDÁK, Igor. Výkonnosť vybraných podnikov odvetvia strojárstva Slovenskej republiky v období 2006-2010. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 24, s. 105-119.
  článok

  článok

 10. FEDORIŠIN, Tomáš. Vplyv finančnej krízy na vývoj bankovníctva vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Hudák. Košice, 2012. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha