Výsledky vyhľadávania

 1. TKÁČ, Miroslav. Marketing maloobchodnej prevádzky : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Petrovčiková. Košice, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 2. KOVÁČOVÁ, Jaroslava et al. Transformácia systému sociálnych služieb pre seniorov v kontexte deinštitucionalizácie sociálnych služieb v pôsobnosti orgánov miestnej samosprávy : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0216/14 : doba riešenia od 1/2014 do 12/2016. 1. vyd. Bratislava, 2017. 13 s. VEGA 1/0216/14.
 3. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0103/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2015. Oponenti: Michaela Nováková, Tatiana Masárová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 21 s. VEGA 1/0103/12.
 4. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Trh práce - premeny a výzvy. Recenzenti: Marta Martincová, Mária Janušová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM [253 s., 16,37 AH]. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0112/13. ISBN 978-80-225-4061-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Trh práce - premeny a výzvy

  elektronická kniha

 5. TKÁČ, Miroslav. Nerovnosti pracovných a disponibilných príjmov v Slovenskej republike podľa Theilových indexov. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 1339-2387, marec 2014, roč. 2, č. 1, s. 73-84 online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185175/1_vydanie_marec_2014.pdf>
  článok

  článok

 6. Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti : recenzovaný nekonferenčný zborník [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [182 s.]. VEGA 1/0216/14, VEGA 1/0112/13, VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0086/12. ISBN 978-80-225-3811-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. TKÁČ, Miroslav. Nerovnosti disponibilných príjmov v európskych krajinách. In Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti : recenzovaný nekonferenčný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3811-4, s. 175-181 [CD-ROM]. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok

 8. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko [elektronický zdroj]. Recenzenti: Marta Martincová, Ján Frišták. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [529 s.]. ISBN 978-80-225-3873-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. CHINORACKÁ, Andrea. Organizačná kohézia ako faktor uplatňovania sociálnej kvality na mikroúrovni. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 116-123 CD-ROM. VEGA 1/0216/14.
  článok

  článok

 10. ANTALOVÁ, Mária. Zamestnanosť - inkluzívny faktor sociálnej kvality. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 11-18 CD-ROM. ITMS 2640120032.
  článok

  článok