Výsledky vyhľadávania

 1. LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Vybrané ukazovatele finančnej analýzy „ex ante“ a ich aplikácia v slovenských podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 189-195 CD-ROM. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok


 2. LUKAČKOVÁ, Andrea - SMORADA, Marián. Komplexný pohľad na problematiku použitia ukazovateľov rentability v podmienkach SR. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 383-390 CD-ROM. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok


 3. HURNÝ, František et al. Alternatívne prístupy k hodnoteniu podnikovej výkonnosti a efektívnosti : správa o riešení projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov č. I-17-103-00 : rok riešenia projektu 2017. Posudzovatelia: Marián Smorada, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 8 s. I-17-103-00.

 4. ČIŽMAROVIČOVÁ, Lucia. Finančná analýza a finančný plán ako podklady pre ohodnotenie podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 5. LUKAČKOVÁ, Andrea. Testovanie rozlišovacej schopnosti vybraných ukazovateľov finančnej analýzy "ex ante" : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 73 s.
  kniha

  kniha


 6. ČOPÍKOVÁ, Veronika. Finančné riadenie podniku v štádiu krízy : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 7. DAM, Tomáš. Analýza pracovného kapitálu a zásob vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 8. IVANČÍK, Milan. Finančno-ekonomická analýza skupiny prepojených podnikov v procese riadenia úverového rizika : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 9. KNOPPOVÁ, Dominika. Ušlý zisk ako kategória znaleckého skúmania : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 10. ŠVEJDOVÁ, Natália. Využitie informačných technológií v znaleckej činnosti : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha