Výsledky vyhľadávania

 1. SZARKOVÁ, Miroslava et al. Personálny marketing a personálny manažment. Recenzenti: Marta Matulčíková, Jozef Králik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 265 s. [17,07 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/nAPRBEAYNk> ISBN 978-80-225-3594-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 4]
 2. KLIMENTOVÁ, Lenka. Personálny marketing v nadnárodnej franchisingovej spoločnosti v podmienkach hospodárskych zmien : dizertačná práca. Škol. Miroslava Szarková. Bratislava, 2010. 175 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. SZARKOVÁ, Miroslava et al. Personálny marketing a personálny manažment : (vybrané problémy). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 200 s. [12,756 AH]. ISBN 978-80-225-3049-1. [Počet ex. : 11, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 4. KLIMENTOVÁ, Lenka. Genéza teórií personálneho marketingu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009 : medzinárodná vedecká konferencia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2808-5.
  článok

  článok

 5. SZARKOVÁ, Miroslava - KLIMENTOVÁ, Lenka. Marketingová komunikácia a komunikačné nástroje personálneho marketingu v kontexte zmien na trhu práce. In Masmediálna komunikácia a realita III. : marketingová komunikácia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 29. a 30. apríl 2009, Smolenice. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8105-126-5, s. 45-52. VEGA 1/4591/07.
  článok

  článok

 6. SZARKOVÁ, Miroslava - KLIMENTOVÁ, Lenka. K otázkam vymedzenia personálneho marketingu a jeho funkcií v globálnom konkurenčnom prostredí. In Auspicia : recenzovaný neimpaktovaný časopis zaměřený na oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. VI, č. 1, s. 61-67.
  článok

  článok

 7. SZARKOVÁ, Miroslava et al. Metodologické východiská výberu komunikačných nástrojov v podnikateľských aktivitách malých a stredných podnikov v SR v podmienkach interkultúrneho trhu EÚ. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 240 s. VEGA 1/4592/07. ISBN 978-80-225-2791-0. [Počet ex. : 6, z toho voľných 2, prezenčne 4]
 8. SZARKOVÁ, Miroslava - KLIMENTOVÁ, Lenka. K otázkam vymedzenia personálneho marketingu a jeho funkcií v globálnom konkurenčnom prostredí. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 61-67. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  článok

  článok

 9. KLIMENTOVÁ, Lenka. Obsahová analýza ako vedecká metóda v personálnom marketingu. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1. VEGA 1/4591/07.
  článok

  článok

 10. ŠÚBERTOVÁ, Elena et al. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky II. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 130 s. VEGA 1/1251/04 Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky - rozvoj podnikania ako nevyhnutná súčasť zvýšenia životnej úrovne v regiónoch SR. ISBN 80-225-2155-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]