Výsledky vyhľadávania

 1. PECHOVÁ, Michaela et al. Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na kvalitu života : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0086/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Recenzenti: Eva Rievajová, Lucia Géczová. 1. vyd. Bratislava, 2014. 13 s. VEGA 1/0086/12.
 2. ŠIPIKALOVÁ, Silvia et al. Sociálne nerovnosti a ich regionálny rozmer v Slovenskej republike : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0330/11 : doba riešenia od 01/2011 do 12/2013. Oponenti: Jaroslava Kováčová, Milan Šimek. Bratislava, 2013. [13 s.]. VEGA 1/0330/11.
 3. PALOVIČOVÁ, Barbora. Podpora zamestnanosti prostredníctvom štrukturálnych fondov. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2012. ISBN 978-80-225-3398-0, s. 445-450.
  článok

  článok

 4. SIVÁK, Ladislav. Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v kontexte štrukturálnych fondov : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Palovičová. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. SLÍŽ, Martin. Sociálne aspekty globálnej krízy : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Palovičová. Bratislava, 2012. 35 s.
  kniha

  kniha

 6. PALOVIČOVÁ, Barbora - GURNÍKOVÁ, Jana. Formovanie a posilňovanie reprodukcie ľudského kapitálu v SR prostredníctvom podpory z eurofondov. In RELIK 2011 : sborník příspěvků : 4. mezinárodní konference : Praha, 5.-6.12.2011. - Slaný : Melandrium, 2011. ISBN 978-80-86175-75-1, s. [1-10]. VEGA 1/0330/11.
  článok

  článok

 7. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Nový rozmer hospodárskej a sociálnej politiky v znalostnej ekonomike : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0414/09 : doba riešenia 1/2009 - 12/2011. Bratislava, 2011. [13] s. VEGA 1/0414/09.
 8. PALOVIČOVÁ, Barbora. Program podpory zdravia znevýhodnených komunít na Slovensku 2007 - 2015. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 9. jún 2011. - Bratislava : [Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU], 2011. ISBN 978-80-225-3208-2, s. [1-6].
  článok

  článok

 9. JŮZKOVÁ, Dagmara. Komparácia náhradnej rodinnej starostlivosti v Trnavskom a Trenčianskom kraji : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Palovičová. Bratislava, 2011. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. SOCHANIČ, Peter. Trh práce a vývoj nezamestnanosti v regióne Snina : bakalárska práca. Školiteľ: Barbora Palovičová. Bratislava, 2011. 40 s.
  kniha

  kniha