Výsledky vyhľadávania

 1. ČERVENKA, Petr et al. The New Directions of Research in the Application of Effective Marketing Communication. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In ICETA 2018: Emerging eLearning Technologies and Applications. International Conference. ICETA 2018: Emerging eLearning Technologies and Applications : Proceedings of the 16th International Conference, 15-16 November 2018, (Stary Smokovec, Slovakia). - Danvers : Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-7914-2, pp. 93-98 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. ČERVENKA, Petr et al. Development, Tendency, Testing and Success of Marketing Communications. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In ICETA 2018: Emerging eLearning Technologies and Applications. International Conference. ICETA 2018: Emerging eLearning Technologies and Applications : Proceedings of the 16th International Conference, 15-16 November 2018, (Stary Smokovec, Slovakia). - Danvers : Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE, 2018. ISBN 978-1-5386-7914-2, pp. 87-92 online. VEGA 1/0251/17, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. TOMEK, Gustav et al. Corporate vision from management development in the globalization context. In ESPM 2015. International conference on engineering science and production management. Production management and engineering sciences : scientific publication of the International conference on engineering science and production management (ESPM 2015), Tatranská Štrba, High Tatras Mountains, Slovak Republic, 16-17 april 2015. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2016. ISBN 978-1-138-02856-2, s. 297-303. MSM 6840770038.
  článok

  článok

 4. TOMEK, Gustav et al. Corporate vision from the viewpoint of management development in the globalisation context. In Technické vedy a výrobný manažment 2015. Medzinárodná vedecká konferencia. Technické vedy a výrobný manažment 2015 : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 16.-17.4.2015. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Katedra manažmentu, 2015. ISBN 978-80-971555-4-4, s. 54.
  článok

  článok

 5. VÁVROVÁ, Věra et al. Possibilities and problems of using pupillary reflex for subconscious detection of consumer preferences. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Metalurgija. - Zagreb : Croatian Metallurgical Society. ISSN 1334-2576, 2014, vol. 53, no. 1, pp. 85-88. Dostupné na : <http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=153477>
  článok

  článok

 6. VÁVROVA, Viera et al. Možnosti a problémy uplatnění pupilometrie v marketingu. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3731-5, s. [1-11] CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ČERVENKA, Petr - NAŠČÁKOVÁ, Jana. Vybrané možnosti a problémy uplatňení pupilometrie v marketingu. In Marketingové trendy v znalostnej spoločnosti : zborník vedeckých statí 1. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. ISBN 978-80-8084-997-9, s. 80-86 CD-ROM. Projekt SGS SGS10/270/OHK5/3T/13.
  článok

  článok

 8. WEISS, Erik et al. Evaluation and comparison of return of investment for proposed use of solar systems in the Czech and Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Metalurgija. - Zagreb : Croatian Metallurgical Society. ISSN 1334-2576, 2012, vol. 51, no. 3, pp. 365-368.
  článok

  článok

 9. VÁVROVÁ, Věra - ČERVENKA, Petr. Vedouci pozice značky - vznik nového paradigmatu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2011. ISSN 1211-5622, 2011, roč. 21, č. 3, s. 8-10.
  článok

  článok

 10. ČERVENKA, Petr - NAŠČÁKOVÁ, Jana. Uplatnění pupilometrie v marketingu. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník k internému grantu GAMA/10/3. - Prešov : Katedra marketingu a medzinárodného obchodu, Prešovská univerzita v Prešove, 2011. ISBN 978-80-555-0277-9, s. 74-79. VEGA 1/0339/10.
  článok

  článok