Výsledky vyhľadávania

 1. HAVIERNIKOVÁ, Katarína - KLUČKA, Jozef. The Risks in the Case of cluster cooperation and ways of their prevention: as seen by "Smes" Entrepreneurs. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 114-119.
  článok

  článok

 2. MAJERNÍK, Milan et al. Intelligent Production Management - Progressive Trends. Reviewers: Vojtech Dirner, Andrzej Pacana, Bartel van de Walle. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. [301 s.] [15 AH]. ISBN 978-0-578-40290-1.
 3. HAVIERNIKOVÁ, Katarína - KLUČKA, Jozef - HAVKO, Ján. The Responsibility for Risk Management in Small and Medium Sized Enterprises in the Context Clusters. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 1, s. 14-20.
  článok

  článok

 4. KELÍŠEK, Alexander - KLUČKA, Jozef. Vybrané problémy merania kvality podnikateľského prostredia. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-2955, december 2015, roč. 11, č. 2, s. 14-20. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0211123/VedeckyCasopisVSEMvs_2015_12.pdf>
  článok

  článok

 5. ČIČKA, Vladimír - KLUČKA, Jozef. Proces plánovania a rozpočtovania v kapitole Ministerstva obrany SR a jeho riziká. In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina. - Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1336-0019, 2014, roč. 13, č. 2, s. 30-36.
  článok

  článok

 6. ŠIMÁK, Ladislav - KLUČKA, Jozef - STRELCOVÁ, Stanislava. Modulácia hraničných hodnôt ekonomickej bezpečnosti podnikov. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 2, [s. 1-18] online.
  článok

  článok

 7. BUGANOVÁ, Katarína et al. Manažment rizika v podniku. 1. vyd. Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. 226 s. ISBN 978-80554-0459-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 8. VARCHOLOVÁ, Tatiana et al. Integrácia manažmentu rizika do strategického riadenia nefinančných podnikov : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1/0121/10 : doba riešenia od 01/2010 do 12/2011. Bratislava, 2011. [12 s.]. VEGA 1/0121/10. ISBN [nemá].
 9. KLUČKA, Jozef. Zavedenie Eura a riziká implementácie. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 20101025. ISSN 1336-5878, 2008, roč. 4, č. 2, s. 9-15. Dostupné na : <http://ke.uniza.sk/application_data/ke/uploads/Data/noviny_KE_208.doc>
  článok

  článok

 10. KLUČKA, Jozef. Riadenie toku hotovosti v podniku. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 3, s. 148-152.
  článok

  článok