Výsledky vyhľadávania

 1. KOVÁČOVÁ, Natália. Moderné metódy tvorby finančného plánu podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Foltínová. Bratislava, 2016. 99 s.
  kniha

  kniha

 2. KOVÁČOVÁ, Natália. Vplyv vybraných faktorov na dopyt : bakalárska práca. Školiteľ: Nora Grisáková. Bratislava, 2014. 52 s.
  kniha

  kniha

 3. KOVÁČOVÁ, Natália. Integrácie manažérskych systémov v podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Marta Karkalíková. Bratislava, 2013. 130 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. JURKOVIČOVÁ, Lujza et al. E-learningová podpora výučby predmetu Tovaroznalectvo na stredných odborných školách. Bratislava, 2012. 35 s. KEGA 006EU-4/2011.
 5. MIKLOŠÍK, Andrej. [Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 157. Recenzia na: Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy / Pavol Kita, Lujza Jurkovičová, Natália Kováčová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3233-4.
  článok

  článok

 6. KOVÁČOVÁ, Natália. Možnosti integrácie vybraných systémov manažérstva. In MERKÚR 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava 6. - 7. december 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3453-6, [S. 1-15]. KEGA 006EU-4/2011.
  článok

  článok

 7. KARKALÍKOVÁ, Marta - KOVÁČOVÁ, Natália. Blended learning ako moderná metóda vzdelávania. In E-learning v pedagogickom procese : zborník z medzinárodnej vedeckej [online] konferencie : 19. 10. 2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3518-2, s. 17-27. KEGA 006EU-4/2011.
  článok

  článok

 8. GAŽOVIČOVÁ, Michaela. Možnosti zvyšovania kvality služieb vo vybranom podniku cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Kováčová. Bratislava, 2012. 53 s.
  kniha

  kniha

 9. HRENÁKOVÁ, Daniela. Ekologický prístup vo vybranom podniku cestovného ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Kováčová. Bratislava, 2012. 66 s.
  kniha

  kniha

 10. KONŠTIAK, Pavol. [Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy]. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. ISSN 1336-9105, 2012, roč. 7, č. 3, s. 55-56 online. Recenzia na: Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy / Pavol Kita, Lujza Jurkovičová, Natália Kováčová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3233-4. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0161005/casopis 03-2012.pdf>
  článok

  článok