Výsledky vyhľadávania

 1. BELKOVICSOVÁ, Daša. Význam miestnych daní pre územnú samosprávu. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok

 2. BAKOVKOVÁ, Andrea. Návrh stratégie rozvoja mesta Levice : diplomová práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 3. BRIŠOVÁ, Adriána. Problémy hospodárenia obcí v SR : diplomová práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. ČELKOVÁ, Klaudia. Problémy hospodárenia územnej samosprávy v Českej republike : diplomová práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 5. MRÁZIKOVÁ, Magdaléna. Problémy hospodárenia vyšších územných celkov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2019. 91 s.
  kniha

  kniha

 6. BELKOVICSOVÁ, Daša. Ľudský kapitál ako významný determinant ekonomického rastu. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. BELKOVICSOVÁ, Daša. Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. 1-16 online.
  článok

  článok

 8. BELKOVICSOVÁ, Daša. Aktuálne otázky, výzvy a problémy vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Financie a riziko 2014 : zborník príspevkov zo XVI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. november 2014, Bratislava, Slovensko : časť 2. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3992-0, s. 44-49 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. BELIČKOVÁ, Kornélia. [Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, Marec 2012, roč. 5, č. 1, s. 197-198. Recenzia na: Rodovo citlivé rozpočtovanie na národnej a regionálnej úrovni : analytická štúdia / autorský kolektív, gestor projektu za EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU v Bratislave. 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 2011. - ISBN 978-80-89125-16-6.
  článok

  článok

 10. BELKOVICSOVÁ, Daša. Rodová rovnosť z pohľadu rodovo citlivých rozpočtových analýz. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 17. a 18. mája 2012, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2012. ISBN 978-80-225-3398-0, s. 40-47.
  článok

  článok