Výsledky vyhľadávania

 1. BELKOVICSOVÁ, Daša. Daňové príjmy krajských miest v SR. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-12] CD-ROM. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 2. BELKOVICSOVÁ, Daša. Daň z nehnuteľností ako významný zdroj financovania územnej samosprávy. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2020. ISSN 1336-8818, 2020, roč. 17, č. 1, s. 93-111. VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 3. BELKOVICSOVÁ, Daša. Gramotnosť z pohľadu OECD vo vzťahu k vybraným ukazovateľom. In Paidagogos : časopis pro pedagogiku v souvislostech. - [Olomouc] : Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2019. ISSN 1213-3809, 21. prosince 2019, č. 2, s. 5-15 online. VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 4. GALLYOVÁ, Viktória. Systém financovania verejných vysokých škôl v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. HANCOVÁ, Patrícia. Financovanie kompetencií územnej samosprávy v oblasti vzdelávania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 6. BELKOVICSOVÁ, Daša. Ľudský kapitál ako významný determinant ekonomického rastu. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 7. BELKOVICSOVÁ, Daša. Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. 1-16 online.
  článok

  článok

 8. MRÁZIKOVÁ, Magdaléna. Problémy hospodárenia vyšších územných celkov v SR : diplomová práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2019. 91 s.
  kniha

  kniha

 9. ČELKOVÁ, Klaudia. Problémy hospodárenia územnej samosprávy v Českej republike : diplomová práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 10. BAKOVKOVÁ, Andrea. Návrh stratégie rozvoja mesta Levice : diplomová práca. Školiteľ: Daša Belkovicsová. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha