Výsledky vyhľadávania

 1. SOÓSOVÁ, Veronika. Analýza cenných papierov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Badura. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 2. SOÓSOVÁ, Veronika. Prínos slobodných povolaní k tvorbe pracovných miest v Slovenskej republike. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2015. ISSN 1338-6581, 2015, roč. 4, č. 2, s. 172-181.
  článok

  článok


 3. SOÓSOVÁ, Veronika. Kvalita ľudského kapitálu v Slovenskej republike. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727, 2015, roč. 13, č. 3, s. 72-80. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0208184/Socialno_ekonomicka_revue_volume_3_20>
  článok

  článok


 4. DUBCOVÁ, Gabriela. Etika podnikania : praktická príručka. Recenzentky Zuzana Joniaková, Veronika Soósová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 242 s. [15,40 AH]. ISBN 978-80-225-3864-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]

 5. CSÁPAIOVÁ, Katalin. Analýza nákladov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Soósová. Bratislava, 2013. 54 s.
  kniha

  kniha


 6. KOTVASOVÁ, Petra. Možnosti znižovania nákladov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Soósová. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha


 7. SOÓSOVÁ, Veronika. Zavádzanie personálneho controllingu v MSP. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 498-503. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok


 8. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - SOÓSOVÁ, Veronika. Vlastné daňové príjmy miestnych samospráv. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov I. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3611-0, s. 66-74. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok


 9. SOÓSOVÁ, Veronika. Súčasný stav a perspektíva slobodných povolaní ako súčasť malého a stredného podnikania na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Alžbeta Foltínová. Bratislava, 2013. 172 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. URBANOVÁ, Iveta. Analýza výsledku hospodárenia v konkrétnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Soósová. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha