Výsledky vyhľadávania

 1. ČARNICKÝ, Štefan et al. Možnosti využitia nástrojov Business Intelligence v procese riadenia podnikovej výkonnosti. In Technické vedy a výrobný manažment 2015. medzinárodná vedecká konferencia. Technické vedy a výrobný manažment 2015 : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 16.4.-17.4.2015. - Košice : Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-971555-4-4, s. 110.
  článok

  článok

 2. TOBÁK, Juraj - TUTKOVÁ, Petra. Tradičné bankrotné modely a ich využitie v súčasných podmienkach Slovenskej republiky. In Zvyšovanie výkonnosti podnikov aplikáciou moderných optimalizačných metód a postupov umelej inteligencie : recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektu MVP č. I-14-116-00. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2014. ISBN 978-80-225-3978-4, s. 83-88 CD-ROM. MPV I-14-116-00.
  článok

  článok

 3. TUTKOVÁ, Petra. Metódy hodnotenia výkonnosti systémov Business intelligence. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : zborník vedeckých prác : vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12. 11. 2014 [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4047-6, s. 171-180 CD-ROM. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 4. VOLČKOVÁ, Veronika. Nové trendy využitia informačných systémov : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Tutková. Košice, 2014. 43 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. OSVALDOVÁ, Denisa. Progresívne oblasti plánovania ľudských zdrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Tutková. Košice, 2014. 51 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BESLEROVÁ, Stela - TOBÁK, Juraj - TUTKOVÁ, Petra. Zrážka za nízku likviditu. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2013. ISSN 1805-0603, 2013, č. 4, s. 44-50. VEGA 1/0519/12.
  článok

  článok

 7. TKÁČ, Rastislav. Business Intelligence ako podpora konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Tutková. Košice, 2013. 47 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. FRIGMANSKÁ, Miroslava. Zlepšovanie informačného systému v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Tutková. Košice, 2013. 42 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. TUTKOVÁ, Petra. Balanced Scorecard ako nástroj strategického riadenia podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. - 13. 3. 2013, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3612-7, s. 58-63 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. RENDOŠ, Kamil. Návrh zlepšenia informačného systému vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Tutková. Košice, 2013. 45 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha