Výsledky vyhľadávania

 1. PILČÍKOVÁ, Zuzana. Pripravenosť Slovenska na strategické investície : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ďuranová. Bratislava, 2017. 83 s.
  kniha

  kniha

 2. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia. Interdependencies between immigration and selected economic indicators in Germany (with emphasis on Turkish immigration). In Transformation of international economic relations: modern challenges, risks, opportunities and prospects : collective monograph. - Riga : ISMA University, 2017. ISSN 1877-0444, vol. 1, pp. 79-95 [1,0 AH]. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 3. REBROVÁ, Natália. Pozitíva a negatíva migračnej politiky Nemecka : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ďuranová. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha

 4. BEŇUŠKA, Martin. Úloha strategického plánovania v oblasti dopravnej infraštruktúry na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ďuranová. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia. Identification and analysis the possible factors obstructing a successful integration of Turkish migrants in Germany. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2017, vol. 12, no. 2, pp. 472-781 online.
  článok

  článok

 6. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia. Dosahy migrácie na podnikateľské prostredie hostiteľskej krajiny s akcentom na Nemecko. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 117-126.
  článok

  článok

 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ĎURANOVÁ, Lucia. Vybrané aspekty kultúrnej integrácie migrantov - teoretické východiská. In Evrointegracija - 2016. mižnarodnoja naukovo-praktičnoja konferencija. Evrointegracija - 2016: tezi iz 16 mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferenciji: Ľvov, 26 sičnja 2016 : naukove vidanija. - Ľviv : Ľvivskij universitet biznesu ta prava, 2016. ISBN 978-617-7363-26-1, s. 191-214. VEGA 1/0550/14.
  článok

  článok

 8. BUČKOVÁ, Dominika. Medzinárodná migrácia vysokokvalifikovanej pracovnej sily a jej úloha v globalizačnom procese : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ďuranová. Bratislava, 2016. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. NOVANSKÁ ARIANOVÁ, Klaudia. Environmentálna migrácia ako dôsledok klimatických zmien : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ďuranová. Bratislava, 2016. 59 s.
  kniha

  kniha

 10. MINÁR, Tomáš. Vybrané aspekty kultúrnej integrácie tureckých migrantov a ich vplyv na ekonomiku Nemecka : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Ďuranová. Bratislava, 2016. 52 s.
  kniha

  kniha