Výsledky vyhľadávania

 1. LACKO, Roman - HAJDUOVÁ, Zuzana. Kvalita, zdravotníctvo, environment : využitie kvantitatívnych metód v praxi : vysokoškolské skriptá. Oponenti: Henrieta Pavolová, Jana Coroničová Hurajová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. CD-ROM [92 s.] [4,6 AH]. ISBN 978-80-570-2792-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Medziregionálne rozdiely pri nakladaní s odpadmi v rámci SR. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 34-43.
  článok

  článok

 3. ANDREJOVSKÝ, Pavol - LACKO, Roman. Waste Management in Conditions of Ciruclar Economy in Slovakia. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 156.
  článok

  článok

 4. LACKO, Roman. Meranie environmentálnej efektívnosti podnikov ako východisko pre zlepšovanie environmentálnych procesov. In Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4707-9, s. 18.
  článok

  článok

 5. BRUOTHOVÁ, Michaela. Teoretické prístupy k faktorom podmieňujúcim úspešnosť startupov. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 104-111 online.
  článok

  článok

 6. KOTUSOVÁ, Jana - STRIČÍK, Michal. Produkcia komunálneho odpadu. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 98-103 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 7. BRUOTHOVÁ, Michaela. Charakter inovačnej aktivity podnikov v Slovenskej republike. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 116 online.
  článok

  článok

 8. STRIČÍK, Michal. Podmienky podnikania na Slovensku. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 115 online.
  článok

  článok

 9. KAĽUHA, Pavol - STRIČÍK, Michal - ZÁVADSKÝ, Cyril. Nakladanie s plastovým odpadom v Slovenskej republike. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 81-90 online. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. POTOMA, Radoslav. Values of Macroeconomic Indicators before the Impact of the Pandemic in the EU. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 58-66 online.
  článok

  článok