Výsledky vyhľadávania

 1. KŇAŽKOVÁ, Veronika - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Public Interest Entities in the Context of Accounting and Auditing Legislation in the Wake of the Globalization Process. - Registrovaný v: Web of Science. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online.
  článok

  článok

 2. KŇAŽKOVÁ, Veronika. Dôležitosť audítorských dôkazov pre závery audítora v čase globálneho vývoja. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 11 online.
  článok

  článok

 3. DOMARACKÁ, Denisa - KŇAŽKOVÁ, Veronika. Statutory Audit in Slovakia – Significant Phenomenon of Global European Changes. - Registrovaný v: Web of Science. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-6 online.
  článok

  článok

 4. KŇAŽKOVÁ, Veronika. Dôležitosť audítorských dôkazov pre závery audítora v čase globálneho vývoja. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 89-98 online.
  článok

  článok

 5. KŇAŽKOVÁ, Veronika. Accounting Estimates from Audit Perspective as Result of Covid-19. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 63-68.
  článok

  článok

 6. MLYNČEKOVÁ, Veronika. Analýza vzťahu rizika a zisku v účtovníctve podnikateľov : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Kňažková. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 7. HENČEKOVÁ, Simona. Štruktúra a vykazovanie pohľadávok z obchodného styku a ich možný dopad na výnosnosť účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Kňažková. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. HARŠÁNIOVÁ, Adriana. Ciele a všeobecné princípy uplatňované pri audite účtovnej závierky : diplomová práca. Školiteľ: Veronika Kňažková. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 9. VALKOVCOVÁ, Vladimíra. Transformačný proces výrobnej účtovnej jednotky z účtovného hľadiska : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Kňažková. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 10. MALINKOVÁ, Laura. Pohľadávky ako významná súčasť obežného majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Kňažková. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha