Výsledky vyhľadávania

 1. GOZORA, Vladimír. Ekonomická diferenciácia prihraničných regiónov Slovenska s Poľskom. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2016. ISSN 1337-2955, 2016, roč. 12, č. 1, s. 17-22.
  článok

  článok


 2. ŠIMÁK, Ladislav. Krízový manažment vo verejnej správe. 2. preprac. vyd. Žilina : EDIS-vydavateľské centurm ŽU, 2016. 263 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-554-1165-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 3. GOZORA, Vladimír. Regionálne disparity v ekonomickom a sociálnom prostredí Slovenskej republiky. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, jún 2012, roč. 8, č. 1, s. 104-116. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0159485/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_06.pdf>
  článok

  článok


 4. GOZORA, Vladimír. Regionálne disparity v ekonomickom a sociálnom prostredí a predikovanie makroekonomického vývoja Slovenskej republiky do roku 2015. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2011. ISSN 1335-6186, 2011, roč. 11, č. 4, s. 4-10.
  článok

  článok


 5. GOZORA, Vladimír. Funkcie kritických infraštruktúr pri zabezpečovaní prevádzkyschopnosti podnikateľských subjektov. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2011. ISSN 1335-6186, 2011, roč. 11, č. 4, s. 40-46.
  článok

  článok


 6. BUČEK, Milan et al. Regionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky : záverečná správa o riešení projektu : doba riešenia 9/2008 - 6/2011. Bratislava, 2011. 8 s. APVV-0230-07.

 7. GOZORA, Vladimír. Štrukturálne a procesné zmeny v agropotravinárskom sektore a vidieckych regiónoch po vstupe Slovenska do Európskej únie. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2009. ISSN 1335-6186, 2009, roč. 9, č. 3, s. 11-18.
  článok

  článok


 8. GOZORA, Vladimír. Úlohy podnikateľských subjektov a územných samospráv pri dosahovaní potravinovej, energetickej a environmentálnej bezpečnosti vidieka. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2009. ISSN 1335-6186, 2009, roč. 9, č. 3, s. 52-57.
  článok

  článok


 9. GOZORA, Vladimír. Determinanty potravinovej nerovnováhy a rastúcich cien potravín. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2008. ISSN 1335-6186, 2008, roč. 8, č. 3, s. 4-9.
  článok

  článok


 10. GOZORA, Vladimír. Spolupráca poľnohospodárskych podnikov s orgánmi miestnych samospráv pri uplatňovaní komunálnej politiky. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2008. ISSN 1335-6186, 2008, roč. 8, č. 3, s. 44-48.
  článok

  článok