Výsledky vyhľadávania

 1. IZAKOVIČOVÁ, Zita et al. Uplatňovanie konceptu ekosystémových služieb v plánovacej a riadiacej praxi v Slovenskej republike – výsledky projektu OpenNESS na prípadovej štúdii Trnava. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2017. ISSN 0044-4863, 2017, roč. 51, č. 4, s. 198-204.
  článok

  článok


 2. IZAKOVIČOVÁ, Zita. Príspevok Ústavu krajinnej ekológie SAV k implementácii trvalo udržateľného rozvoja. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2014. ISSN 0044-4863, 2014, roč. 48, č. 3, s. 174-178.
  článok

  článok


 3. IZAKOVIČOVÁ, Zita. Kvalita životného prostredia vidieckych sídel Slovenska. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012. ISSN 0044-4863, 2012, roč. 46, č. 4, s. 176-179.
  článok

  článok


 4. IZAKOVIČOVÁ, Zita. Identifikácia a špecifikácia reprezentatívnych typov ktajiny Slovenska. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. ISSN 0044-4863, 2010, roč. 44, č. 6, s. 324-328.
  článok

  článok


 5. IZAKOVIČOVÁ, Zita. Stratégia rozvoja Trnavského regiónu. In Geografické informácie 14. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. ISSN 1337-9453, 2010, č., s. 86-92. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0135027/Geograficke_informacie_14_2010.pdf>
  článok

  článok


 6. IZAKOVIČOVÁ, Zita. Krajinnoekologické nástroje optimálneho využitia poľnohospodárskej krajiny. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1336-5452, 2009, roč. 6, č. 2, s. 35-37. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica_(online)/obsah/2009/2/765/>
  článok

  článok


 7. SPÁČILOVÁ, Ružena - IZAKOVIČOVÁ, Zita. Rozvoj regiónov Slovenska podľa ich environmentálnej situácie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2008. ISSN 0044-4863, 2008, roč. 42, č. 1, s. 15-20.
  článok

  článok


 8. IZAKOVIČOVÁ, Zita. Efektívna forma environmentálnej výchovy. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2005. ISSN 0044-4863, 2005, roč. 39, č. 1, s. 25-29.
  článok

  článok


 9. IZAKOVIČOVÁ, Zita - RUŽIČKA, Milan. K súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju krajinnoekologického výskumu na Slovensku. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2005. ISSN 0044-4863, 2005, roč. 39, č. 5, s. 241-244.
  článok

  článok


 10. IZAKOVIČOVÁ, Zita. Výskum v oblasti biodiverzity - silné a slabé stránky. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2005. ISSN 0044-4863, 2005, roč. 39, č. 5, s. 255-259.
  článok

  článok