Výsledky vyhľadávania

 1. KORDOŠOVÁ, Alena. Institution of Beneficial Lottery. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 69-73.
  článok

  článok

 2. KORDOŠOVÁ, Alena. Výnosy a náklady v účtovníctve neziskových účtovných jednotiek. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 11 online.
  článok

  článok

 3. KORDOŠOVÁ, Alena. Výnosy a náklady v účtovníctve neziskových účtovných jednotiek. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 105-111 online.
  článok

  článok

 4. KORDOŠOVÁ, Alena. Registrovaný sociálny podnik v postavení neziskovej účtovnej jednotky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 2, s. 75-85 online.
  článok

  článok

 5. KRIŠTOFOVIČOVÁ, Dana. Analýza vnútorných predpisov vo vybranej účtovnej jednotke : bakalárska práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2019. 36 s.
  kniha

  kniha

 6. KORDOŠOVÁ, Alena. Social Enterprise as a Specific Accounting Entity. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 82-86.
  článok

  článok

 7. HRUBINA, Daniel. Komparatívna analýza financovania vybraných neziskových účtovných jednotiek : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 8. VAŠEKOVÁ, Lenka. Komparatívna analýza príjmov v rozpočtových organizáciách : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. DRGOŇOVÁ, Marcela. Komparatívna analýza výdavkov v obciach : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠLAUKOVÁ, Monika. Komparatívna analýza príjmov v obciach : diplomová práca. Školiteľ: Alena Kordošová. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha