Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta et al. Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : záverečná správa projektu VEGA 1/0512/16 : začiatok riešenia: január 2016; ukončenie riešenia: december 2018. 1. vydanie. Bratislava, 2019. [20 s.]. VEGA 1/0512/16.
 2. JOPEKOVÁ, Andrea. Náklady v účtovníctve podnikateľov Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Baštincová. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. BAŠTINCOVÁ, Anna. Vplyv zdanenia zisku a podielov na zisku (dividend) na ekonomické rozhodovanie podniku. In Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4477-1, s. 5-13 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 4. MAGYARICSOVÁ, Nikoleta. Analýza výdavkov podnikateľa fyzickej osoby z účtovného a daňového hľadiska : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Baštincová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. BAŠTINCOVÁ, Anna. Zdaňovanie podielov na zisku (dividend) podľa medzinárodných zmlúv a daňovej legislatívy Slovenskej republiky. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 1, s. 5-14 online. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok

 6. BAŠTINCOVÁ, Anna. Daň z príjmov ako indikátor zmeny finančnej výkonnosti s akcentom na majetkovú podstatu podniku. In Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4364-4, s. 6-15 CD-ROM. VEGA 1/0512/16 (2016-2018).
  článok

  článok

 7. IVANOVÁ, Mária. Zásoby podnikateľov fyzických osôb v sústave jednoduchého účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Baštincová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. BAŠTINCOVÁ, Anna - BENKO, Ján. Dividends As Risk Subject of Taxation in Slovak Republic. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, p. 33-38. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 9. KUCEKOVÁ, Milada. Daňové a účtovné dôsledky medzinárodného zdaňovania v národnej legislatíve SR : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Baštincová. Bratislava, 2017. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. BAŠTINCOVÁ, Anna. Objektivizácia výsledku hospodárenia vo vzťahu k majetkovej podstate podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 95-104 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok